7.16.2020

Алкогольна Софістика Національних стандартів України | ДСТУ

на двох мовах/на двух языках


Софізм зазвичай визначається як умовивід або міркування, що обгрунтовують яку-небудь явну безглуздість, абсурд або парадоксальне твердження, що суперечить загальноприйнятим логічним уявленням. Якщо порушений хоча б один Закон Логіки – це софізм!

Про софізм українських законів та національних стандартів України (ДСТУ) майже ніхто нічого не пише, тому про це ми і поговоримо!

Отже:
З однієї сторони Національні стандарти України (ДСТУ) стверджують, що «Спирт етиловий(алкоголь) — це токсична речовина наркотичного характеру дії (ДСТУ 4221:2003)» (в документі виділене червоним)  
але
при цьому одночасно стверджують, що «Спирт етиловий ректифікований призначено для використання в харчовій галузі» (в документі виділене червоним) ...
також в ДСТУ вказується, що «токсична речовина наркотичного характеру дії... повинна бути якісною, щоб забеспечувати її нешкідливість та безпечність для життя населення» (в документі виділене червоним). Абсурд!

Законотворці України мають населення України за дурнів, тому що «токсична речовина наркотичного характеру дії» не може бути і «харчовим продуктом», і «отруйною токсичною наркотичною речовиною» одночасно...

Мислення людини не хаотичне, воно підлягає логічним законам. Закон логіки – це внутрішній, необхідний зв’язок між думками людини. Логічні закони нерозривно пов’язані з законами об’єктивного світу. Вони є об’єктивними, не створені людським розумом, не продиктовані мисленню самим мисленням. Закони логіки мають свою основу, своє джерело та існують і діють незалежно від волі людини. Вони мають загальнолюдський характер, і їх повинні дотримуватись усі люди, незалежно від їхньої раси, нації та соціальної групи. Вони є єдиними для всіх людей. Діють закони логіки у всіх сферах людського мислення.

Порушення вимог законів логіки призводить до неправильного і нелогічного мислення. Сучасна логіка визначає визначає свої правила, як закон мислення - як "завжди істинне". Закони логіки сформульовані таким чином використовуються при розв’язанні складних логічних задач у кібернетиці, теорії релейно-контактних схем, у роботі електронно-обчислювальних машин, автоматичних пристроїв, математичній лінгвістиці.

Висновки:
Національні стандарти України (ДСТУ) мають недоліки
1. Маємо порушеня Законів Логіки – Закону Суперечності:
Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.
Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню.
У процесі міркування про якийсь предмет необхідно мислити саме цей предмет і не можна підміняти його іншим предметом думки.

2. ДСТУ порушення Закон Логіки – Закону Тотожності:
по Закону Тотожності:
А=А, де А=харчовий продукт
В=В, де В= токсична речовина наркотичного характеру дії,
але ДСТУ порушує Закону Тотожності і стверджує, що:
А=В – це софістика - підміна або сплутання понять.

Поняття якими ми користуємось мають вживатись протягом усього розмірковування, зберігати незмінно свій обсяг і свій зміст. Якщо поняття і терміни вживаються не однозначно, то мислення стає невизначеним, процес мислення не досягає мети.
Найчастіше трапляються помилки при порушенні закону тотожності: підміна або сплутання понять.
Виходячи з цього можна висловити вимоги закону тотожності такою формулою: не можна ототожнювати різні думки і не можна тотожні думки розглядати як нетотожні, відмінні. Як нелогічне ототожнювання відмінного, так нелогічне і розрізнення тотожного.
Заборонено ототожнювати суперечливі думки, предмети, поняття.

Основні закони логіки називають основними на тій підставі, що вони виражають такі корінні риси логічно правильного мислення, як визначеність, послідовність, несуперечливість і обґрунтованість.

Отже, Національні стандарти України (ДСТУ) створювались виробниками алкогольної продукції під себе та приймались через своє алкогольне лоббі у парламенті України.

Парадокси мислення – це основа тютюнової та алкогольної залежності, тобто головная причина абсолютно кожною наркоманії - парадоксальні протиріччя, які вбудовані у мозок людини, а не емоціональні стани або фізична залежність людини. Протиріччя хибного міркування - це протиріччя «словесне», «вигадане».

russian:

Софизм обычно определяется как умозаключение или рассуждение, обосновывающие какую-нибудь явную нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым логическим представлениям. Если нарушен хотя бы один закон Логики - это софизм!

О софизм украинских законов и национальных стандартов Украины (ДСТУ) почти никто не пишет и не говорит, поэтому мы об этом и поговорим!

Итак:
С одной стороны Национальные стандарты Украины (ДСТУ) утверждают, что «Спирт этиловый (алкоголь) - это токсичное вещество наркотического характера действия (ДСТУ 4221: 2003)» (в документе выделено красным)
но
при этом одновременно утверждают, что «Спирт этиловый ректификованный предназначен для использования в пищевой отрасли» (в документе выделено красным) ...

также в ГОСТе указывается, что «токсичное вещество наркотического характера действия ... должно быть качественным, чтобы обеспечивать его безвредность и безопасность для жизни населения» (в документе выделено красным). 
ДСТУ вводит людей в заблуждение тем, что утверждает статус Этилового спирта как наркотической отравы и пищевого продукта одновременно, что есть Абсурд!

Законодатели Украины имеют население Украины за дураков, потому как «токсичное вещество наркотического характера действия» не может быть и пищевым продуктом, и ядовитым токсичным наркотическим веществом одновременно ...

выводы:

1. Имеем нарушений законов Логики - Закона Противоречия:

Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятом в одном и том же смысле, выражать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мнений.

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

В процессе рассуждения о какой-то предмет необходимо мыслить именно этот предмет и нельзя подменять его другим предметом мысли.

2. ДСТУ нарушения Закон Логики - Закон Тождества:
по которому:
А = А, где А = пищевой продукт
В = В, где В = токсичное вещество наркотического характера действия,
ДСТУ нарушает Закон Тождества и утверждают, что:
А = В - это софистика - подмена или смешение понятий.

Понятия, которыми мы пользуемся, должны применяться в течение всего рассуждения, сохранять неизменно своём объеме и своем содержание. Если понятия и термины используются не однозначно, то мышление становится неопределенным, процесс мышления не достигает цели.

Чаще всего встречаются ошибки при нарушении закона тождества таки как: подмена или смешение понятий.

Исходя из этого можно выразить требования закона тождества формуле: нельзя отождествлять противоречивые мысли, предметы, понятия. 

Основные законы логики называют основными на том основании, что они выражают такие коренные черты логически правильного мышления, как определенность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность.

Итак, Национальные стандарты Украины (ДСТУ) создавались производителями алкогольной продукции под свои коммерческие нужды и принимались своим алкогольным лобби в парламенте Украины.

Парадоксы мышления - это основа табачной и алкогольной зависимости, то есть главная причина абсолютно каждой наркомании - парадоксальные противоречия, которые встроены в мозг человека, а не эмоциональные состояния или физиологическая зависимость человека. Противоречия ложного рассуждения - это противоречия «словесные», «выдуманные».

раніше:

Закон Тождества | Основные Законы Логики

__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.