11.08.2020

Обережно Курпатов | Теорія алкогольної дози отрути

 на двох мовах/на двух языках


«Все є отрутою і все не є отрутою залежно від дози» (Курпатов) - у чому помилка та маніпуляція такого твердження?

Так вкидається в мозок людей софізм: «Мало отрути - не є отрута».

Людина повинна була б запитати: адже від кількості речовини хімічні властивості не змінюються: в малій дозі речовина та ж сама, що і у великій, але зазвичай людина не ставить такого питання і в цьому біда. Як ви ставитесь до твердження: "Сонце являється сонцем коли воно гріє, і не являється сонцем - коли воно не гріє - коли його мало"?

А=отрута

А*= мало отрути

отрута не змінює своїх властивостей залежно від її кількості дози

А=отрута шкодить – це логічно!

А*= мало отрути – також завжди шкодить ... бо це логічно! 


Правильно було б сказати: мала доза отрути одночасно завдає шкоди у своєму шкідливому обсязі, а велика доза – у своєму обсязі, але сам збиток здоров'ю наноситься однаковий в обох випадках.

Так от, споживаючи малі дози отрути, але набираючи ними велику дозу частинами як це і роблять в барах чарками, в результаті людина отримує такий самий збиток, що і від споживання однієї великої разової дози.  Щоб обдурити мозок алкогольної жертви, в барах існує така практика з невеликими чарками: 


Тобто зразу впроваджується другий софізм:

"Мало шкоди від отруєння малими дозами - не є шкода для людина"

тобто: "Мало шкоди - не є шкода".

Таке твердження відразу веде до порушення Законів ЛогікиЗакону Суперечності:

Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.

Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню.

У процесі міркування про якийсь предмет необхідно мислити саме цей предмет і не можна підміняти його іншим предметом думки.


Твердження - «Мала доза алкоголю не є шкідлива»це дуже хитра та підступна софістична дурня «Мало шкоди - не є шкода» – тобто це і софістика – хибне нелогічне твердження!

Тобто будується така софістична конструкція:

А= «Мало алкоголя – не шкодить»

В= «Алкоголь шкодить»

тобто: А=В

«не шкодить=шкодить» - це софізм! ... алкоголь не може шкодити і не шкодити одночасно бо це порушення основних Законів Логіки.

Щоб якось захистити цю безглуздість виробники алкоголю придумали байку про печінку, яка переробляє безпечні дози, тому впроваджують таку тезу:

«Мала доза на печінку – це не шкідливо, бо печінка справляється її переробити, велика доза – печінка не справляється, тому це щкідливо».

Тобто – «Труїти печінку малими дозами не шкідливо, а великими – шкідливо!»

Це насправді жахливі алкогольні міркування, але саме вони тотально плутають мислення алкогольної жертви!


Софізм зазвичай визначається як умовивід або міркування, що обгрунтовують яку-небудь явну безглуздість, абсурд або парадоксальне твердження, що суперечить загальноприйнятим логічним уявленням. Якщо порушений хоча б один Закон Логіки – це софізм! Софизм (от греч. sóphisma — уловка, ухищрение) – это умышленное нарушение законов логики для внешне правильного доказательства ложной мысли.

Розумна людина зразу відслідковує як його дурять, але не кожний є розумним, хоча розум присутній у кожного.


Тобто балаканина про "безневинність" та "безпечність" малих доз - справжня інтелектуальна демагогія, що маскується під хибне софістичне міркування типу: "Все є і при цьому не є, в залежності від..." 

Поняття, що застосовуються протягом усього міркування, повинні зберігатися незмінно в своєму обсязі та своєму змісті.

Технологія обдурювання людей у РФ і в Україні - абсолютно однакова! Хибне «Визначення» отрути по Курпатову:


https://www.youtube.com/watch?v=cYu8StvhFd0


russian:

«Все является ядом и все не является ядом зависимости от дозы» (психотерапевт Курпатов) - в чем же ошибка и манипуляция такого утверждения?

Именно так в мозг людей вбрасывается софизм: «Мало яда - не является ядом».

Человек должен был бы спросить: ведь от количества вещества химические свойства не меняются: в малой дозе вещество то же, что и в большом, но обычно человек не ставит такого вопроса и в этом беда. Как вы относитесь к утверждению: "Солнце является солнцем когда оно греет, и не является солнцем - когда оно не греет или когда его мало"?

А = яд

А * = мало яда

яд не меняет своих свойств в зависимости от ее количества дозы

А = яд вредит - это логично!

А * = мало яда - также всегда вредит ... потому что это логично! 


Правильно было бы сказать: малая доза яда наносит ущерб в своем вредном объеме, а большая доза - в своем объеме, но сам ущерб здоровью наносится одинаков в обоих случаях.

Так вот, потребляя малые дозы яда, но набирая ними большую дозу частями как это и делают в барах рюмками, в результате человек получает такой же ущерб, как и от потребления одной большой разовой дозы. Чтобы обмануть мозг алкогольной жертвы, в барах существует такая практика поглощения алкоголя небольшими рюмками:

Тут же внедряется и второй софизм:

"Мало вреда от отравления малыми дозами - не вред для человек"

то есть: "Мало вреда - не вред".


Такое утверждение сразу ведет к нарушению законов Логики - Закона Противоречия:

Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятом в одном и том же смысле, выражать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мнений.

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

В процессе рассуждения о каком-то предмете необходимо мыслить именно этот предмет и нельзя подменять его другим предметом мысли.


Утверждение - «Малая доза алкоголя не является вредной» - это очень хитрая и коварная  софистическая дурь - «Мало вреда - не вред» - то есть это софистика - ложное нелогичное утверждение!

Строится софистическая конструкция:

А = «Мало алкоголя - не вредит»

В = «Алкоголь вредит»

то есть: А = В

«Не вредит = вредит» - это софизм! ... алкоголь не может вредить и не вредить одновременно ибо это нарушение основных Законов Логики.


Чтобы защитить эту нелепость производители алкоголя придумали историю про печень, которая якобы легко перерабатывает "безопасные" дозы, так они внедряют такой софистический тезис:

«Малая доза на печень - это не вредно», потому что печень якобы справляется ее переработать и «обезвредить», а с большой дозой - печень не справляется, поэтому она вредна».

То есть - «Травить печень малыми дозами не вредно, а большими - вредно!»

Это на самом деле коварные алкогольные соображения, но именно они тотально путают мышления алкогольной жертвы! 


Софизм обычно определяется как умозаключение или рассуждение, обосновывающие какую-нибудь явную нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым логическим представлениям и Законам. Если нарушен хотя бы один закон Логики - это софизм! Софизмах (от греч. Sóphisma - уловка, ухищрение) - это Умышленное нарушение законов логики для внешне правильного доказательства ложной мысли.


Умный человек сразу отслеживает как его обманывают, но не каждый является разумным, хотя разум присутствует у каждого. То есть болтовня про "невиновности" и "безопасность" малых доз – интеллектуальная демагогия, которая маскируется под ложное софистическое рассуждение: "Все есть и при этом не является, в зависимости от ..."

Понятия, применяемые в течение всего рассуждения, должны храниться постоянно в своем объеме и своем содержании. Технология обмана людей в РФ и в Украине - абсолютно одинакова! Ложное «определение» яда по Курпатову: «Все является ядом и все не является ядом в зависимости от дозы» - сущий обман.

раніше: