1.28.2021

Про алкогольні роги та фокуси софістики | Закони Логіки

на двох мовах/на двух языках


Суміш води та спирту – не може вважатись джерелом життям та харчовим продуктом. 
Але про це не розповідають громадянам України з екранів телевізорів депутати парламенту, политики, політтехнологи та журналісти. 
Якщо ви не живете тверезо, або отруюєте себе алкоголем час від часу, то ви саме і носите роги алкогольної софістики. 

Берем неповний стакан з водою та запитуємо глядачів: 
«Вода – це основа життя, Так?» 
Відповідь глядачів: «Звісно – це Так»? 
Доливаємо этиловий спирт в стакан і кажемо: 
«Алкоголь – це Аква Віта - «Aqua vitæ»— «вода життя» так казали ще римляни, це ж Так?» 
звісно більшість спостерегачів скажуть: «Так»! 
Потім стверджуємо наступне: 
«Вода + «вода життя Аква Віта» - дорівнює життя! Так?» 
Звісно майже всі скажуть: «Так!» 
Навряд чи хтось буде це заперечувати... тобто більшість людей з цим погодиться. 
Це і є яскравий приклад застосування софістики! 

Вода – хімічна формула Н2О - за законами логіки(закон тотожності) може дорівнювати виключно воді. Вода ні в якому разі та ні за яких умов не може дорівнювати этиловому спирту(алкоголю) - хімічна формула С2Н5ОН, та різним сумішам води та спирту. 

Виробники алкоголю – це фокусники, яким дуже вдало допомогають представники влади та ЗМІ. 

«Запитаємо нашого співрозмовника: 
« Чи згоден ти з тим, що якщо ти щось втратив, то у тебе цього немає? » 
Він відповідає: «Згоден». 
Задамо йому друге питання: «А чи згоден ти з тим, що якщо ти щось не втрачав, то у тебе це є?» - 
«Згоден», - відповідає він. 
Тепер задамо йому останній і головне питання: «Ти не втрачав сьогодні роги?» 
Що йому залишається відповісти? 
«Не втрачав», - говорить він.
«Отже, - переможно вимовляємо ми, - вони у тебе є, адже ти ж сам спочатку визнав, що якщо ти щось не втрачав, то воно у тебе є». 

Спробуйте викрити цей софізм, визначити, де і як в даному зовні правильному міркуванні порушується закон логіки - закон тотожності. 

В основі всіх фокусів також лежить порушення закону тотожності. Ефект будь-якого фокусу полягає в тому, що фокусник робить щось одне, а глядачі думають зовсім інше, тобто те, що робить фокусник, не дорівнює (не тотожне) тому, що думають глядачі, від чого і здається, що фокусник робить щось незвичайне і загадкове. 

При розкритті фокуса нас, як правило, відвідує подив і досада: це було так просто, як же ми вчасно цього не помітили. Наприклад, відомий ілюзіоніст Ігор Еміль Кіо демонстрував такий фокус. Він запрошував із залу якої людини (не підставного!) І, простягаючи йому відкриту записну книжку, пропонував написати там що завгодно. При цьому він не бачив, що пише в книжці запрошений. Потім Кіо просив вирвати з книжки сторінку з написаним, повернути йому книжку, а сторінку спалити в попільничці. 

Аква Віта часто є етимологічним джерелом термінів, що застосовуються в для місцевого виробництва алкогольних розчинів - віскі (від гельської uisce з beatha), О-де-Ві у Франції, АКВАВІТ в Італії, і аквавіт в Скандинавії, okowita в Польщі, Оковита (горілка) в Україні, акавіта (Акавіта) в Білорусії та яковіта (yakovita) в південно-російських говорах.


russian:

Смесь воды и спирта - не может считаться источником жизни и пищевым продуктом. 
Но об этом не рассказывают гражданам Украины с экранов телевизоров депутаты парламента, политики, политтехнологи и журналисты. 
Если вы не живете трезво или травите себя алкоголем время от времени, то вы как раз и носите рога алкогольной софистики. 

Берем неполный стакан с водой и спрашиваем зрителей: 
«Вода - это основа жизни, Да?» 
Ответ зрителей: «Конечно же это Так»? 
Доливаем этилового спирт в стакан и говорим: 
«Алкоголь - это Аква Вита - «Aqua vitæ » - «вода жизни» так говорили еще римляне, это же Так?» 
большинство зрителей скажут: «Да»! 
Затем утверждаем следующее: 
«Вода + «вода жизни Аква Вита» - равна жизнь! Да?» 
Конечно почти все скажут: «Да!» 
Вряд ли кто будет это отрицать ... то есть большинство людей с этим согласится. Это и есть яркий пример применения софистики! 

Вода - химическая формула Н2О - по законам логики (закон тождества) может равняться исключительно воде. Вода ни в коем случае и ни при каких условиях не может равняться этиловому спирту (алкоголь) - химическая формула С2Н5ОН, и различным смесям воды и спирта. 

Производители алкоголя - это фокусники, которым очень удачно помогают представители власти и СМИ.

Аква витае часто является этимологическим источником терминов, применяемых в для местного производства алкогольных растворов - виски (от гэльского uisce с beatha), О-де-Ви во Франции, аквавите в Италии, и аквавит в Скандинавии, okowita в Польше, оковыта (водка) в Украине, акавіта (Акавита) в Беларуси и яковита (yakovita) в южно-русских говорах. 

«Спросим нашего собеседника: «Согласен ли ты с тем, что если ты что-то потерял, то у тебя этого нет?» Он отвечает: «Согласен». Зададим ему второй вопрос: «А согласен ли ты с тем, что если ты что-то не терял, то у тебя это есть?» – «Согласен», – отвечает он. Теперь зададим ему последний и главный вопрос: «Ты не терял сегодня рога?» Что ему остаётся ответить? «Не терял», – говорит он. «Следовательно, – торжествующе произносим мы, – они у тебя есть, ведь ты же сам вначале признал, что если ты что-то не терял, то оно у тебя есть». Попробуйте разоблачить и этот софизм, определить, где и как в данном внешне правильном рассуждении нарушается закон тождества. 

В основе всех фокусов также лежит нарушение закона тождества. Эффект любого фокуса заключается в том, что фокусник делает что-то одно, а зрители думают совершенно другое, т. е. то, что делает фокусник, не равно (не тождественно) тому, что думают зрители, отчего и кажется, что фокусник совершает что-то необычное и загадочное. При раскрытии фокуса нас, как правило, посещает недоумение и досада: это было так просто, как же мы вовремя этого не заметили. Например, известный иллюзионист Игорь Эмильевич Кио демонстрировал такой фокус. Он приглашал из зала человека (не подставного!) и, протягивая ему открытую записную книжку, предлагал написать там что угодно. При этом он не видел, что пишет в книжке приглашённый. Потом Кио просил вырвать из книжки страничку с написанным, вернуть ему книжку, а страничку сжечь в пепельнице.

раніше:

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.