2.25.2020

Закон суперечності | Основні закони логічного мислення

на двох мовах/на двух языках


Алкоголь та тютюн - це їжа чи наркотична отрута?

З одного боку Закони України визначають алкоголь і сигарети(тютюн) - їжею(продуктом харчуванням), виробництво їх відноситься до галузі Харчової промисловості, але з іншого боку - наркологічні служби та наркологи називають їх психоактивними речовинами, такими, що завдають шкоду людському здоров'ю. Послуги алкогольним та тютюновим наркоманам надають лікарі наркологи, а не дієтологи. Абсурд!

Порушений головний закон Логіки - Закон суперечності. Не може речовина з отруйною наркотичною дією і властивістю одночасно вважатися продуктом харчуванням(їжею). Одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню. Маємо в наявності явне протиріччя, яке не вирішується десятиліттями ...


Парадокси мислення – це основа тютюнової та алкогольної залежності, тобто головная причина абсолютно кожною наркоманії - парадоксальні протиріччя, які вбудовані у мозок людини, а не емоціональні стани або фізична залежність людини. Протиріччя хибного міркування - це протиріччя «словесне», «вигадане».

Сутність підходу до вирішення проблеми: людина, залежна від алкоголю або тютюну, перш за все має залежить від помилок розуму, які підштовхують її до неправильних висновків і як наслідок - до фатальним вчинкив. Але в такому напрямку сучасна наркологія проблему не розбирає, тому що вона пішла шляхом хибних теорій причин наркотизму.

Основні закони логічного мислення
У логіці можна навести велику кількість прикладів тотожно істинних суджень. Але найзагальнішими з них, які лежать в основі логічних операцій над поняттями, судженнями й умовиводами, є класичні, основні закони мислення: Закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього і закон достатньої підстави. Лише мислячи за цими законами, ми будемо мислити логічно (правильно), тобто наше мислення буде визначеним, логічно несуперечливим, послідовним і обґрунтованим. Перейдемо до розгляду Закону  суперечності

"...Закон суперечності. 
У логічному законі тотожності відобразилося таке властивість предметів матеріального світу, як їх відносна стійкість, визначеність. У процесі багатовікової практики люди багато разів спостерігали і інші звичайні властивості речей. Так, наприклад, людина давно помітила, що якщо предмет має білий колір, то він не може в той же час, при тих же умовах бути чорним; якщо птах летить, то він не може одночасно сидіти на гілці.

Це звичайна властивість речей закарбувалось у свідомості людини у вигляді стійкої риси правильного мислення. Якщо одна і та ж річ в одних і тих же умовах і в один і той же час не може відразу мати і не мати даної властивості, то, значить, і в правильному мисленні не можна одночасно, по одному і тому ж питанню, взятому в одному і тому ж сенсі, висловлювати два протилежних судження, не можна допускати суперечливих думок.

Цей закон правильного мислення прийнято в логіці називати законом суперечності. Формулювання його наступна: Два протилежних висловлювання не можуть бути обидва істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.

Закон суперечності поширюється на обидва види протилежних думок: 1) не можуть бути одночасно істинними два противних судження (наприклад, «Всі планети мають атмосферу» і «Жодна планета не має атмосфери»); 2) не можуть бути одночасно істинними також два суперечливих судження (наприклад, «Натрій легше води» і «Натрій не легше води»). Якщо стверджується, що «Байкал - найглибше озеро» то не можна одночасно стверджувати, що «Байкал - мілке озеро».

Даний закон має силу в усіх наших правильних міркуваннях, до яких би областям знання або практики вони не ставилися. Логічної суперечливості - за умови, звичайно, правильного логічного мислення - не повинно бути ні в економічному, ні в політичному, ні в науковому аналізі. Висловлювання повинні бути вільні від логічної суперечливості.

Правильне мислення не може ґрунтуватися на непослідовних положеннях, з яких одне спростовує інше, одне суперечить іншому в один і той же час, по одному і тому ж питанню. А чи можна по одному і тому ж питанню в різний час і в різному ставленні висловлювати дві протилежні думки? Так можна. У цьому не буде логічного протиріччя.

Візьмемо простий приклад. 15 травня над пшеничним полем вперше за півмісяця пройшов дощ. Питається: корисний він чи шкідливий для пшеничних сходів? Безсумнівно, корисний. Але якщо дощ піде над цим полем в липні, коли пшениця дозріла і почалося збирання врожаю, то дощ буде шкідливий. Значить, в різний час про користь дощу для даного поля можна говорити і «так», і «ні». Протиріччя між цими висловлюваннями не буде, хоча обидва вони мають на увазі одне й те саме пшеничне поле. Але цей же липневий дощ, який принесе шкоду пшениці, виявиться корисним для городів, де зріють помідори, капуста і огірки. Отже, у ставленні до різних культур навіть і в один і той же час можна говорити про користь дощу і «так», і «ні».

Значить, суперечності не буде і в тому випадку, коли твердження і заперечення відносяться до даного предмету в один і той же час, але при цьому в позитивному висловлюванні предмет розглядається в одному відношенні, а в негативному висловлюванні - в іншому відношенні.

Закон суперечності говорить про те, що два протилежних висловлювання в один і той же час, в одному і тому ж відношенні не можуть бути істинними. Однак з цього не випливає, що обидва вони не можуть бути помилковими.

Наприклад, такі протилежні судження, як «Все учні в нашій групі - відмінники» і «Жоден учень в нашій групі не відмінник», не можуть бути обидва істинними, але можуть бути обидва хибними. В такому випадку істинним судженням буде: «Деякі учні в нашій групі - відмінники». Таким чином, закон суперечності вказує лише на несумісність двох протилежних суджень, але не говорить про те, чи є хибним одне з них або обидва вони помилкові.

Для того щоб правильно розуміти і застосовувати закон суперечності, треба відрізняти логічні суперечності, яких не повинно бути в правильному мисленні, від протиріч живого життя, які незалежно від нашого мислення існують в самій дійсності. Є два роду протиріч: «протиріччя живого життя» і «протиріччя неправильного міркування». Корінне відмінність їх полягає в тому, що життєві протиріччя існують в самій об'єктивної дійсності, а протиріччя неправильного міркування - це протиріччя «словесне», «вигадане». 
Оскільки логічний закон суперечності порушується іноді свідомо, з метою ввести в оману кого-небудь, - важливо усвідомити причини логічної суперечливості...

Copyright © 2020 Тверезий Чернігів All Right Reserved. При копіюванні статті вказати джерело


russian:

Алкоголь и табак - это пища или наркотическая отрава? 

С одной стороны Законы Украины определяют алкоголь и сигареты(табак) - пищей(едой, питанием напитками), их производство относится к отраслям Пищевой промышленности, но с другой стороны наркологические службы и наркологи называют их психоактивными веществами, наносящими людям отравляющий вред их здоровью. Услуги алкогольным и табачным наркоманам оказывают врачи наркологи, а не диетологи. Абсурд!

Нарушен основной закон Логики - Закон противоречия. Не может вещество с отравляющим наркотическим действием и свойством одновременно считаться питанием(пищей, едой). Одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу. Налицо явное логическое противоречие, которое не решается десятилетиями...

Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека. Противоречие неправильного рассуждения — это противоречие «словесное», «выдуманное».
Сущность подхода к решению проблемы: человек, зависимый от алкоголя или табака прежде всего зависим от заблуждений ума, которые подталкивают его к неправильным выводам и как итог – к роковым поступкам. Но в таком направлении современная наркология проблему не разбирает, потому как она пошла путём ложных теорий причин наркотизма.


Основные законы логического мышления
Закон противоречия
В логике можно привести большое количество примеров тождественно истинных суждений. Но самыми общими из них, которые лежат в основе логических операций над понятиями, суждениями и умозаключениями, есть классические, основные законы мышления:

Закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Только пользуясь этими законам, мы будем мыслить логически (правильно), то есть наше мышление будет определенным, логически непротиворечивым, последовательным и обоснованным. Перейдем к рассмотрению Закона противоречия.

В логическом законе тождества отобразилось такое свойство предметов материального мира, как их относительная устойчивость, определённость. В процессе многовековой практики люди много раз наблюдали и другие обычные свойства вещей. Так, например, человек давно заметил, что если предмет имеет белый цвет, то он не может в то же время, при тех же условиях быть чёрным; если птица летит, то она не может одновременно сидеть на ветке.

Это обычное свойство вещей запечатлелось в сознании человека в виде устойчивой черты правильного мышления. Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятому в одном и том же смысле, высказывать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мыслей.

Этот закон правильного мышления принято в логике называть законом противоречия. Формулировка его следующая: Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Закон противоречия распространяется на оба вида противоположных мыслей: 1) не могут быть одновременно истинными два противных суждения (например, «Все планеты имеют атмосферу» и «Ни одна планета не имеет атмосферы»); 2) не могут быть одновременно истинными также два противоречащих суждения (например, «Натрий легче воды» и «Натрий не легче воды»). Если утверждается, что «Байкал — глубокое озеро» то нельзя одновременно утверждать, что «Байкал — мелкое озеро».

Данный закон имеет силу во всех наших правильных рассуждениях, к каким бы областям знания или практики они ни относились. Логической противоречивости — при условии, конечно, правильного логического мышления — не должно быть ни в экономическом, ни в политическом, ни в научном анализе. Высказывания должны быть свободны от логической противоречивости.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу. А можно ли по одному и тому же вопросу в разное время и в разном отношении высказывать две противоположные мысли? Да, можно. В этом не будет логического противоречия.

Возьмём простой пример. 15 мая над пшеничным полем впервые за полмесяца прошёл дождь. Спрашивается: полезен он или вреден для пшеничных всходов? Несомненно, полезен. Но если дождь пойдёт над этим полем в июле, когда пшеница созрела и началась уборка урожая, то дождь будет вреден. Значит, в разное время о пользе дождя для данного поля можно говорить и «да», и «нет». Противоречия между этими высказываниями не будет, хотя оба они имеют в виду одно и то же пшеничное поле. Но этот же июльский дождь, который принесёт вред пшенице, окажется полезным для огородов, где зреют помидоры, капуста и огурцы. Следовательно, в отношении к разным культурам даже и в одно и то же время можно говорить о пользе дождя и «да», и «нет».

Значит, противоречия не будет и в том случае, когда утверждение и отрицание относятся к данному предмету в одно и то же время, но при этом в утвердительном высказывании предмет рассматривается в одном отношении, а в отрицательном высказывании — в другом отношении.

Закон противоречия говорит о том, что два противоположных высказывания в одно и то же время, в одном и том же отношении не могут быть истинными. Однако из этого не следует, что оба они не могут быть ложными.

Например, такие противоположные суждения, как «Все ученики в нашей группе — отличники» и «Ни один ученик в нашей группе не отличник», не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. В таком случае истинным суждением будет: «Некоторые ученики в нашей группе — отличники». Таким образом, закон противоречия указывает лишь на несовместимость двух противоположных суждений, но не говорит о том, является ли ложным одно из них или оба они ложны.

Для того чтобы правильно понимать и применять закон противоречия, надо отличать логические противоречия, которых не должно быть в правильном мышлении, от противоречий живой жизни, которые независимо от нашего мышления существуют в самой действительности. Есть два рода противоречий: «противоречие живой жизни» и «противоречие неправильного рассуждения». Коренное различие их состоит в том, что жизненные противоречия существуют в самой объективной действительности, а противоречие неправильного рассуждения — это противоречие «словесное», «выдуманное». Поскольку логический закон противоречия нарушается иногда сознательно, с целью ввести в заблуждение кого-либо, — важно уяснить причины логической противоречивости..."
С. Н. ВИНОГРАДОВ и А. Ф. КУЗЬМИН ЛОГИКА УЧЕБНИК ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1954 г.

Copyright © 2020 Тверезий Чернігів All Right Reserved
При копировании статьи указать источник

______

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

2.18.2020

Вживання алкоголю та тютюнопаління це не хвороби

на двох мовах/на двух языках


Вживання алкоголю та тютюнопаління це не хвороба

Нова рубрика тепер буде по понеділках.
Наявність мізків і навіть невеликих  здібностей логічного мислення, дозволяють швидко повернутися до тверезого життя та зробити це миттєво..
Беріть приклад з Сергія.
https://www.facebook.com/artem.stupakov/videos/2829077363815746/

Парадокси мислення – це основа тютюнової та алкогольної залежності, тобто головна причина абсолютно кожною наркоманії - парадоксальні протиріччя, які вбудовані у мозок людини, а не емоціональні стани або фізична залежність людини. Протиріччя хибного міркування - це протиріччя «словесне», «вигадане».

Сутність підходу до вирішення проблеми: людина, залежна від алкоголю або тютюну, перш за все має залежить від помилок розуму, які підштовхують її до неправильних висновків і як наслідок - до фатальним вчинкив. Але в такому напрямку сучасна наркологія проблему не розбирає, тому що вона пішла шляхом хибних теорій причин наркотизму.

russian:
Употребление алкоголя и курение это не болезнь
#понедельник_мотивация
Новая рубрика теперь будет по понедельникам.
Наличие мозгов и даже скромные способности логического мышления, позволяют быстро вернуться к трезвой жизни и сделать это мгновенно.
Берите пример с Сергея.

Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека. Противоречие неправильного рассуждения — это противоречие «словесное», «выдуманное».

Сущность подхода к решению проблемы: человек, зависимый от алкоголя или табака  прежде всего зависим от заблуждений ума, которые подталкивают его к неправильным выводам и как итог – к роковым поступкам. Но в таком направлении современная наркология проблему не разбирает, потому как она пошла путём ложных теорий причин наркотизма.

Обережно - наркологічні теорії залежності

__________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

2.16.2020

У Києві під час святкування дня народження хлопець випав з 8 поверху

на двох мовах/на двух языках


В Оболонському районі Києва молодий хлопець випав з 8 поверху багатоповерхівки під час спілкування з дівчиною. Зараз він знаходиться в лікарні.

Як повідомляє "Інформатор", інцидент стався в ніч на 15 лютого, коли компанія святкувала день народження.

"Коли один з хлопців вийшов на балкон, щоб поговорити з дівчиною, він випав з вікна. Що саме сталося - невідомо. На щастя, після падіння з восьмого поверху потерпілий залишився живим. Його з травмами госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що згідно з попередньою інформацією, хлопець знаходився в стані алкогольного отруєння(сп'яніння). Зараз встановлюються всі деталі інциденту.

Нагадуємо, 4 лютого в Святошинському районі Києва ввечері з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Мешканці будинку не можуть впізнати його труп. Трагедія сталася на вулиці Чорнобильська, 6. Чоловік викинувся в період 18:30 до 19:00 на козирок будинку зі сходової клітки. На ньому був чорний спортивний костюм і фіолетова футболка.

russian:

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел в ночь на 15 февраля, когда компания праздновала день рождения.
"Когда один из парней вышел на балкон, чтобы поговорить с девушкой, он выпал из окна. Что именно произошло — неизвестно. К счастью, после падения с восьмого этажа пострадавший остался жив. Его с травмами госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
Уточним, что согласно предварительной информации, парень находился в состоянии алкогольного отравления(опьянения). Сейчас устанавливаются все детали инцидента.
Напомни, 4 февраля в Святошинском районе Киева вечером из окна многоэтажки выпал мужчина. Жильцы дома не могут опознать его труп.Трагедия произошла на улице Чернобыльская, 6. Мужчина выбросился в период 18:30 до 19:00 на козырек дома с лестничной клетки. На нем был чёрный спортивный костюм и фиолетовая футболка.
__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі. 

хроніки алкогеноциду:
Детальніше »

2.10.2020

Планетарний Алковірус мислення


__________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі. 
Детальніше »

2.08.2020

Тверезість і ринок

на двох мовах/на двух языках


Там де існує ринок, там завжди існують гроші. Наркологія також представлена на ринку послуг, тому наркологічні фірми та установи конкурують між собою за кліентів алкоголіків, щоб отримати від них гроші. 
Наркологічні установи продають "помірне споживання алкоголю", тобто помірний алкоголізм, а не тверезість своїм клієнтам. Кодування алкоголіків не є набуттям клієнтом Тверезості. Кодування - це ПРИХОВАНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ЗА ГРОШІ.

Алкоголізм відноситься до ринкових форм патології, це ірраціональна форма споживання. Алкоголіка(як наркомана) втягнули в ринок і вселили йому думку, що він сам у всьому винен. Кожен алкоголік потай ненавидить алкоголь і намагається позбутися залежності, але не знає, як це зробити. У кожної людини в більшій чи меншій мірі є бажання змінитися. Є способ, як швидко допомогти залежній людині. На жаль, наркологи ніколи не беруть до уваги логічні парадокси в мисленні алкоголіка.  
Парадокс у більш вузькому і спеціальному значенні - це два протилежні, несумісні твердження, для кожного з який є удавані переконливі аргументи. Найбільш різка форма парадокса - антиномія, міркування, яке доводить еквівалентність двох тверджень, одне з яких є запереченням іншого.

Чи представлена на ринку послуг Тверезість? Ні!
Тверезість як послуга не існує на ринку послуг саме тому, що не пропонується на ринку за гроші. Це нова вільна ніша на ринку, яка ще ніким не зайнята.
Щоб продавати Тверезість на ринку потрібні Тверезі фахівці, що володіють певними знаннями і навичками, яких в Україні майже немає. Треба з нуля створювати ринок послуги «Тверезість за гроші»!
Той, хто намагається рухати Тверезість в маси безкоштовно на альтруїзмі, нехай рухає!

russian:

Там где существует рынок - там всегда присутствуют деньги. Наркология также представлена ​​на рынке услуг, поэтому наркологические фирмы и учреждения конкурируют между собой за клиентов алкоголиков, чтобы получить от них деньги.

Наркологические учреждения продают "умеренное потребление алкоголя" - т.е умеренный алкоголизм, а не трезвость своим клиентам. Кодирование алкоголиков не является трезвостью. Кодирование - это скрытый Алкоголизм за деньги.

Алкоголизм относится к рыночным формам патологии, это иррациональная форма потребления. Алкоголика(как наркомана) втянули в рынок и внушили ему, что он сам во всём виноват. Каждый алкоголик втайне ненавидит алкоголь и старается избавиться от зависимости, но не знает, как это сделать. У каждого человека в большей или меньшей степени есть желание измениться. Есть способы, как быстро помочь зависимому человеку. К сожалению, наркологи никогда не берут во внимание логические парадоксы в мышлении алкоголика.

Парадокс в более узком и специальном значении - это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых есть мнимые убедительные аргументы. Наиболее резкая форма парадокса - антиномия, рассуждение, доказывающее эквивалентность двух утверждений, одно из которых является отрицанием другого.

Представлена ли вообще ​​на рынке услуга - Трезвость? Нет!
Трезвость как услуга не существует именно потому, что не предлагается на рынке услуг за деньги. Это новая свободная ниша на рынке, которая еще никем не занята.
Чтобы продавать Трезвость на рынке нужны Трезвые специалисты, обладающие определенными знаниями и навыками, которых в Украине почти нет. Нужно с нуля создавать рынок услуги - «Трезвость за деньги»!
Тот, кто пытается двигать Трезвость в массы бесплатно на альтруизме, пусть двигает!

__________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »