6.15.2019

«Спільна справа» припиняйте брехати населенню про «алкоголь і наркотики»

на двох мовах/на двух языках

Маніпуляція - «алкоголь і наркотики»
Постійно доводиться чути з вуст медиків ... наркологів, психологів, психіатрів, психотерапевтів, політиків, депутатів, представників влади всіх рівнів ... вчителів ... такі словосполучення: «алкоголь і наркотики», «алкоголізм і наркоманія».

Ось і проект «Спільна справа» (РФ), нібито покликаний, як вони заявили: до «зміни стереотипу мислення по відношенню до алкоголю і тютюну в суспільстві, і, в першу чергу, в молодіжному середовищі на користь розуміння того, що вживання алкоголю і тютюну несумісне з повноцінною, здоровою і щасливою життям як на рівні окремо взятої особистості, сім'ї, так і суспільства в цілому ... Основний напрямок діяльності - просвітницька робота в широкій соціальному середовищі шляхом проведення інтерактивних програм, зустрічей, семінарів, лекцій, розміщення відео, ау дио і візуальних засобів інформації, випуску різних друкованих видань ...
скотився в явний абсурд в своєму відео - до поділу на «алкоголь і наркотики» та «алкоголізм і наркоманію». Ганьба! 

У «Міжнародної академії тверезості» (МАТр) ніхто не поділяє на «алкоголь і наркотики», так як вважається, що алкоголь - це наркотична отрута. Цілком можливо, що «Спільна справа» не консультується у МАТр перед випуском своїх роликів, а робляться вони не компетентними персонажами?

«Підвішений»  ... невизначений статус алкоголю дає право алкогольним баригам жорстоко експлуатувати населення країн Планети і робити це безкарно!

https://youtu.be/snhfrnXnAH8?t=20


Що це таке?

Відповідь: це добре продумана смислова диверсія, сенс якої надати алкоголю та алкоголізму особливий та невизначений статус. Автором цього винаходу є компанії виробники алкоголю, які добре розуміють як обдурити споживачів алкоголю і як саме через лексику і прихований за термінами помилковий сенс змусити людей труїтися наркотичним алкогольною отрутою з власної волі.

В Україні, та й в інших країнах, алкоголь і тютюн не входить до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Ми вже неодноразово зверталися письмово за роз'ясненнями до відповідних органів української влади, проте відписки влади не дають зрозумілу та логічну відповідь. Статус алкоголю і нікотину зависає в повітрі, саме тому цілком офіційно існують таки словосполучення як: «алкоголь і наркотики», «алкоголізм і наркоманія». Т. е суспільство і населення перебувають в тотальній дурості і кінця і краю цьому не видно.

Здавалося б, згідно постулатів демократії, існуюча влада - влада народу, повинна захищати населення і піклуватися про його здоров'я, однак на ділі - все якраз навпаки, а саме: існуюча в країні влада дбає лише про інтереси виробників алкоголю та цигарок в першу чергу, а населення є лише витратним матеріалом і об'єктом наживи та маніпуляцій і це потрібно признати та не сперечатись за цім фактом!

Тобто ми живемо в якомусь перевернутому світі, в якому логіка і здоровий глузд просто відсутні. Якщо народ є владою, то чому народ нічого не вирішує в напрямку поліпшення свого життя і якості здоров'я народу? Тотальний абсурд демократії та існуючої системи влади!

Кабмін на свій розсуд своєю постановою вносить до переліку заборонених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів потрібні їм речовини, однак з алкоголем і тютюном ситуація виглядає дуже просто - на розгляд питання про внесення в цей список алкоголю і тютюну просто накладено табу (заборона), хоча практично у всіх країнах світу етиловий спирт (алкоголь) і нікотин прирівняли до психоактивних речовин.

Тобто у Кабміну є право визнати алкоголь і нікотин забороненими наркотичними речовинами, однак робити вони цього просто не бажають, посилаючись на різного роду сумнівні міжнародні конвенції та авторитети.

Тобто в наявності явний парадокс, проте розбиратися з цим на офіційному рівні просто заборонено. Тобто алкоголю і тютюну без ясних на те роз'яснень надано особливий статус, хоча шкоди від них приноситься людському суспільству в рази більше, ніж від заборонених наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Так за статистикою ВООЗ ситуація виглядає таким чином:

В планетарних масштабах смертність від заборонених нелегальних Наркотиків 0.5%, від тютюну - 15.06%, від алкоголю - Алкоголь 3.83%

Ця статистика просто вражає своїми цифрами.
World Health Organization - Всесвітня організація охорони здоров'я
A summary of Global Status Report on Alcohol
Management of Substance Dependence
Non-Communicable Diseases
World Health Organization
June 2001
Смертність на Планеті:
Недоїдання 29,16%
Тютюн 15.06%
Гіпертонія 14.47%
Поганий стан систем водопостачання, санітарії та особистої гігієни 13.23%
Відсутність фізичної активності 9.87%
Аварії на виробництві 5.6%
Небезпечний секс 5.43%
Алкоголь 3.83%
Забруднення повітря 2.81%
Нелегальні Наркотики 0.5%
____________________________
russian:
Манипуляция – «алкоголь и наркотики»

Постоянно приходится слышать из уст медиков… наркологов, психологов, психиатров, психотерапевтов, политиков, депутатов, представителей власти всех уровней… учителей... такие словосочетания: «алкоголь и наркотики», «алкоголизм и наркомания».

Вот и проект «Общее дело»(РФ), якобы призванный по их заявлению: к «изменению стереотипа мышления по отношению к алкоголю и табаку в обществе, и, в первую очередь, в молодежной среде в пользу понимания того, что употребление алкоголя и табака несовместимо с полноценной, здоровой и счастливой жизнью как на уровне отдельно взятой личности, семьи, так и общества в целом….основное направление деятельности - просветительская работа в широкой социальной среде путем проведения интерактивных программ, встреч, семинаров, лекций, размещение видео, аудио и визуальных средств информации, выпуска различных печатных изданий…
скатился в явный абсурд в своём видео -  к разделению на «алкоголь и наркотики», «алкоголизм и наркоманию». Позорище! 

В «Международной академии трезвости»(МАТр) никто не разделяет на «алкоголь и наркотики», так как считается, что алкоголь – это наркотический яд. Вполне возможно, что «Общее дело» не консультируется в МАТр перед выпуском своих роликов, а делаются они не компетентными персонажами?
«Подвешенный»… неопределённый статус алкоголя даёт право алкогольным барыгам жестоко эксплуатировать население стран Планеты и делать это безнаказанно!

Что это такое?
Ответ: это хорошо продуманная смысловая диверсия, смысл которой придать алкоголю и алкоголизму особый и неопределённый статус. Автором этого изобретения являются компании производители алкоголя, которые хорошо понимают как обмануть потребителей алкоголя и как именно через лексику и скрытый за терминами ложный смысл заставить людей травиться наркотическим алкогольным ядом по собственной воле.

В Украине, да и в других странах, алкоголь и табак не входит в  перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Мы уже неоднократно обращались письменно за разъяснениями в соответствующие органы украинской власти, однако отписки власти не дают понятный и логичный ответ. Статус алкоголя и никотина завис в воздухе, именно поэтому вполне официально существуют такие словосочетания: «алкоголь и наркотики», «алкоголизм и наркомания». Т. е общество и население пребывают в тотальной дурости и конца и края этому не видно.

Казалось бы, согласно постулатов демократии, существующая власть – власть народа, должна защищать население и заботиться о его здоровье, однако на деле всё как раз наоборот, а именно: существующая в стране власть заботится лишь об интересах производителей алкоголя и сигарет в первую очередь, а население является лишь расходным материалом и объектом наживы и манипуляций. 

Т.е мы живём в каком-то перевёрнутом мире, в котором логика и здравый смысл просто отсутствует. Если народ является властью, то почему народ ничего не решает в направлении улучшения своей жизни и качества здоровья народа? Тотальный абсурд демократии и системы существующей власти!

Кабмин по своему усмотрению своим постановлением вносит в перечень запрещённых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров нужные им вещества, однако с алкоголем и табаком ситуация выглядит очень просто – на рассмотрение вопроса о внесении в этот список алкоголя и табака просто наложено табу(запрет), хотя практически во всех странах мира этиловый спирт(алкоголь) и никотин приравнены к психоактивным веществам.

Т.е у Кабмина есть право признать алкоголь и никотин запрещёнными наркотическими веществами, однако делать они этого просто не желают, ссылаясь на разного рода сомнительные международные конвенции и авторитеты. 

Т.е налицо явный парадокс, однако разбираться с этим на официальном уровне просто запрещено. Т.е алкоголю и табаку без ясных на то разъяснений присвоен особенный статус, хотя вреда от них приносится человеческому обществу в разы больше, чем от запрещённых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Так по статистике ВОЗ ситуация выглядит таким образом:
В планетарных масштабах смертность от запрещённых нелегальных Наркотиков 0.5%, от табака -  15.06%, от алкоголя - Алкоголь 3.83 %

Статистика ниже просто поражает своими цифрами.
World Health Organization - Всемирная организация здравоохранения
A summary of
Global Status
Report on Alcohol
Management of Substance Dependence
Non-Communicable Diseases
World Health Organization

Смертность на Планете:

Недоедание 29,16 %
Табак 15.06%
Гипертония 14.47% 
Плохое состояние систем водоснабжения, санитарии и личной гигиены 13.23%
Отсутствие физической активности 9.87%
Аварии на производстве 5.6%
Небезопасный секс 5.43%
Алкоголь 3.83 %
Загрязнение воздуха 2.81%
Нелегальные Наркотики 0.5%

впечатляет?
ВОЗ - весьма загадочная организация, именующая алкоголь и никотин - "психоактивными веществами". 

Итак:
Алкоголь – это наркотический яд, поэтому употребляющий его– обычный алкогольный наркоман. Тот, кто считает, что употребление алкоголя не является наркоманией, тот либо дурак, либо зомбированный идиот, либо пособник алкогольной мафии.. Точка.

предыдущие:

Смысловые галлюцинации «Общего дела» 2.0


_________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.