10.08.2019

Обережно - наркологічні теорії залежності

на двох мовах/на двух языках

«МАЙ МУЖНІСТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ВЛАСНИМ РОЗУМОМ!» І. Кант

Наркологічні служби зайняті наслідками наркоманії, тобто не працюють з причиною виникнення наркотичної залежності! Тобто реальна причина наркоманії в наркологічних теоріях не вказані.

Як описує причини залежності сучасна наркологічна теорія:

«Залежність - нав'язливе бажання вживання деяких речовин (алкоголь, нікотин, марихуана) або участі в певній діяльност(гри, шопінг) і т.д. Найпоширенішими видами залежності є алкоголізм, наркоманія, куріння сигарет, а також комп'ютерна та інтернет-залежність, пристрасть до їжі, азартних ігор.
У пастку залежності, як правило, потрапляють ті, хто намагається втекти від реальності. З'являється регулярність дій, особливо коли відчувається стрес, нудьга, біль або самотність. Залежна людина починає вірити, що ніщо не допоможе впоратися з переживаннями, крім предмета залежності:
1. Людина дізналась про спосіб, при якому він може змінити свій психічний стан;
2. Віна починає використовувати це у важкі моменти;
3. Це новий стан стає незаперечною частиною його особистості;
4. Ця нова частина особистості починає істотно впливати на життя людини;
5. Відбувається руйнування психіки і фізіологічних процесів в організмі. Будь-яка залежність має потужне психологічне підживлення. Головне в пристрасті не сама речовина, а необхідність вжиття заходів при відчутті стресу. Тому при роботі з будь-яким видом залежності ми вивчаємо психологічні аспекти. Кожна людина так чи інакше залежимо від чого-небудь...
а ось ще хібні наркологічні версії:
• Цікавість.
Коли людина думає, що від одного разу нічого не трапиться
• Експеримент над своєю свідомістю.
Цією мотивацією зазвичай користуються інтелектуали, які хочуть пізнати дію наркотиків на мозок.
• Нечтача любові та уваги з боку близьких.
• Бунтарство.
Форма протесту проти тих цінностей, які сповідує суспільство і сім'я.
• Відсутність інтересу до занять, подій.
• Серйозні внутрішні конфлікти, проблеми з соціалізацією.
• Низька самооцінка.
Переважає відчуття незадоволеності тим, що відбувалося.
Засіб боротьби з депресією ... "... величезний набір помилкових версій»

Саме цьому навчають у медичних університетах майбутніх працівників наркологічних центрів по всьому світу. Такий випускник медуніверситету, майбтній нарклог. свято вірить в те, чому його навчали, а що йому залишається робити, адже в університеті йому вселили теорію безпечної міри алкоголю і те, що Алкоголізм - це ніби то «серйозне захворювання», яке викликане надмірним і частим вживанням алкогольних "напоїв", а Системне і Безконтрольне вживання алкоголю призводить до таких серйозних наслідків як алкоголізм.

Виходить, що  НЕ надмірне - контрольоване споживання в міру - це не алкоголізм? Майбутній фахівець з аддикцій(залежність) - нарколог, психіатр, психолог, психотерапевт не вмієте мислити критично. Мислення таких фахівців обмежене юридичними нормами, міжнародними конвенціями і угодами --- тобто вживання алкоголю в міру - це не є алкоголізм за їх переконанням. Саме це скаже вам кожен нарколог, а ще він вам скаже ось що:
«Наприклад, кокаїн або опій є наркотиками, оскільки вони занесені в спеціальний Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  який затверджуються постановою уряду. Таких списків як правило кілька, в них наркотики класифікуються (за швидкістю формування залежності) від більш легких до більш важких. Крім цього існують різні міжнародні конвенції та угоди про психотропні речовини.
А ось горілка та тютюн дозволені, в цей Перелік не потрапляють і відповідно не є наркотиками. Розумію ваше прагнення філософськи підходити до даної проблеми. Але не забудьте, що діяльність лікувальних установ регулюється законом в будь-якій країні і має підстави підходити до цієї теми юридично, і науково обгрунтовано. »

Ми, тверезникі, вважаємо:
- що вживання алкоголю в міру - це алкоголізм
- що безпечної дози алкогольного наркотичного отрути не існує
- що нав'язування в суспільстві теорії безпечної дози алкогольного наркотичного отрути рівнозначно антисоціальному злочину
- що причина бажання отруїти себе алкогольною отрутою ніяк не пов'язана з бажанням змінити свій психічний стан
- що важкі моменти житті не є причиною для самоотруєння алкогольною отрутою
- що алкогольний стан не стає незаперечною частиною особистості - це лише тимчасовий стан особистості, яка не володіє необхідними правдивими знаннями про причини алкогольної наркоманії
- що не якась там частина особистості володіє людиною, а особисте невігластво в алкогольному питанні
- що алкоголізм - не є хворобою, а лише станом станом сплутаної свідомості неправдивою інформацією про природу алкоголізму
- що позбутися від алкогольної та тютюнової залежності можна досить швидко
- що будь-яка залежність не має потужного психологічну підживлення, а лише обумовлена помилкоє мислення
- що стрес не є причиною алкогольної і тютюнової наркоманії
- що фізіологічні потяги людини до наркотичного отруйна речовини людина може подолати самостійно, припинивши її вживання
- що саме Парадокси мислення - основа тютюнової та алкогольної залежності, в основі залежності лежить саме парадоксальність мислення - помилка мислення, а не емоційні розлади або фізіологічні потяги людини
- що наркологічні теорії лише вводять в оману залежних людей

Згідно зі статтею 34 Конституції України
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.»

Як так вийшло, що в Україні медицина та влада пішли хибним шляхом алкоголізації людей і чому в сучасних умовах в країні неможливо побудувати тверезе суспільство - про це в наступній публікації ...

russian:

«ИМЕЙ МУЖЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ УМОМ!»  И. Кант

Наркологические службы заняты последствиями наркомании, т.е не работают и причиной возникновения наркотической зависимости! Т.е реальная причина наркомании в наркологических теориях не озвучивается.

Как описывает причины зависимости современная наркологическая теория: 

«зависимость - навязчивое желание употребления некоторых веществ (алкоголь, никотин, марихуана) или участия в определенной деятельности (игры, шопинг) и т.д. Самыми распространенными видами зависимости является алкоголизм, наркомания, курение сигарет, а также компьютерная и интернет-зависимость, пристрастие к еде, азартным играм.
В ловушку зависимости, как правило, попадают те, кто пытается убежать от реальности. Появляется регулярность действий, особенно когда чувствуется стресс, скука, боль или одиночество. Зависимый человек начинает верить, что ничто не поможет справиться с переживаниями, кроме предмета зависимости: 
1. Человек узнал способ, при котором он может изменить свое психическое состояние; 
2. Он начинает использовать это в трудные моменты; 
3. Это новое состояние становится неоспоримой частью его личности; 
4. Эта новая часть личности начинает существенно влиять на жизнь человека; 
5. Происходит разрушение психики и физиологических процессов в организме. Любая зависимость имеет мощную психологическую подпитку. Главное в пристрастии не само вещество, а необходимость принятия мер при ощущении стресса. Поэтому при работе с любым видом зависимости мы изучаем психологические аспекты. Каждый человек так или иначе зависим от чего либо

а вот ещё:

Любопытство.
Когда человек думает, что от одного раза ничего не случится
Эксперимент над своим сознанием. 
Этой мотивацией обычно пользуются интеллектуалы, которые хотят познать действие наркотиков на мозг.
Недостаток любви и внимания со стороны близких.
Бунтарство. 
Форма протеста против тех ценностей, которые исповедует общество и семья.
• Отсутствие интереса к занятиям, событиям.
Серьезные внутренние конфликты, проблемы с социализацией.
Низкая самооценка.
Преобладает ощущение неудовлетворенности всем происходящим.
Средство борьбы с депрессией..." ... огромный набор ложных версий

далее говорится такое: «Для того, чтобы справиться с зависимостью, прежде всего нужно определить её причину. Лечение наркомании – длительный, сложный процесс, который требует комплексного подхода.»


Именно этому обучают в медицинских университетах будущих работников наркологических центров по всем миру. Такой выпускник свято верит в то, чему его обучали. Что ему остаётся делать, ведь в университете ему внушили теорию меры алкоголя и то, что Алкоголизм — «серьезное заболевание», которое вызвано чрезмерным и частым употреблением алкогольных напитков, а Системное и Бесконтрольное употребление алкоголя приводит к таким серьезным последствиям как алкоголизм.

Выходит, что Не чрезмерное  и контролированное потребление в меру - это не алкоголизм? Будущий специалист по аддикциям(зависимостям) - нарколог, психиатр, психолог, психотерапевт не умеете мыслить критически. Мышление таких специалистов ограничено юридическими нормами, международными конвенциями и соглашениями, т.е употребление алкоголя в меру - это не алкоголизм по их теории. Именно это скажет вам каждый нарколог, а ещё он вас скажет вот что:

«Например, кокаин или марихуана являются наркотиками, поскольку они занесены в специальные списки запрещенных препаратов, которые утверждаются постановлением правительства. Таких списков как правило несколько, в них наркотики классифицируются (по скорости формирования зависимости) от более легких до более тяжелых. Кроме этого существуют различные межгосударственные конвенции и соглашения о психотропных веществах.
А вот водка и табак разрешены, так как в списки эти не попадают, и соответственно с наркотиками не являются. Понимаю ваше стремление философски подходить к данной проблеме. Но не забудьте, что деятельность лечебных учреждений регулируется законом в любой стране, и имеет основания подходить к данной теме юридически, и научно обоснованно.»

Мы, трезвоживущие люди, считаем:
- что употребление алкоголя в меру - это алкоголизм
- что безопасной дозы алкогольного наркотического яда не существует
- что навязывание в обществе теории безопасной дозы алкогольного наркотического яда равносильно антисоциальному преступлению
- что причина желания отравить себя алкогольным ядом никак не связана с желанием изменить своё психическое состояние
- что трудные моменты жизни не служат причиной к самоотравлению алкогольным ядом
- что алкогольное состояние не становится неоспоримой частью личности - это лишь временное состояние личности, которая не владеет необходимыми правдивыми знаниями о причинах алкогольной наркомании 
- что какая-то часть неоспоримая личности владеет человеком, а личное невежество в алкогольном вопросе
- что алкоголизм - не является болезнью, а лишь состоянием спутанного сознания ложной информацией о природе алкоголизма
- что избавиться от алкогольной и табачной зависимости можно довольно быстро
- что любая зависимость не имеет мощную психологическую подпитку, а лишь ошибку мышления 
- что стресс не является причиной алкогольной и табачной наркомании
- что физиологические влечения человека к наркотическому отравляющему веществу человек может преодолеть самостоятельно, прекратив употреблять его
- что именно Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в основе зависимости лежит именно парадоксальность мышления, т.е ошибка мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека
- что наркологические теории лишь вводят в заблуждение зависимых людей


«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.»

Как так получилось, что в Украине медицина и власть пошли по ложному пути алкоголизации людей и почему в современных условиях в стране невозможно построить трезвое общество - об этом в последующей публикации...

____________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.