3.02.2020

Етимологія дієслова «курити» палити

фото: легені тютюнового наркомана
на двох мовах/на двух языках


Етимологія дієслова «курити»
Виробники та продавці легальної наркотичної отрути проникають в мозок людей за допомогою спеціальних слів і значень. Як правило жертва цього не знає і не розуміє як вони це роблять.

Якщо запитати у сигаретного тютюнового наркомана, звідки пішло дієслово «курити», то швидше за все він не дасть вам правильну відповідь. У його розумінні «курити» означає лише наступне: діставати з пачки сигарету, вставляти її в рота, підпалювати та смоктати.

Тютюновий наркоман(як суб'єкт наркоманії) не усвідомлює суті того, що з ним відбувається, його мозок лише постійного зчитує засвоєні символьно-знакові наркотичні коди, присвоєні мозком всім об'єктам процедури отруєння тютюновим димом.

В операції отруєння тютюновим димом, у тютюнового наркомана відсутнє логічно-критичне мислення, тому що процедура отруєння доведена його мізками до автоматизму.


Слово kurъ праслав'янскою мовою означає «дим».
Ще задовго до того, як на Русі з'явився тютюн, в церкві вже існувало слово kuriti «обкурювати», тобто кадити пахучим димом, який виходив за допомогою розпаленого вугілля і покладеного на нього зверху ладану або смоли хвойного дерева. Ця процедура в церквах була шанована практично всім населенням.


За 1000-900-800-700-600-500... років тому наші предки взагалі не знали що таке тютюн.. вираз «курити тютюн» тоді взагалі не існував.
Героїчний козак Мамай(1335—1380) - ідеалізований, сакральный образ козака та своєрідний духовний символ в Україні, якого так люблять зображувати в Україні на картинах місцевих художників з тютюновою трубкою в роті, є персонажем тютюнової міфології. Мамай  у свої часи не міг мати тютюнову трубку.

Тютюн завезли англійські купці, ще за часів царя Івана Грозного(1530-1584). Тодішня місцева знать почала його нюхати, вдихати тютюновий дим, тобто вже обкурювати димом не ікони, ні церковне приміщення, а самих себе.

За царя Михайла Федоровича Романова(1596—1645) ставлення до тютюну стало вкрай негативним, його офіційно забороняли, контрабандний тютюн конфіскували і спалювали, винних торговців, нюхачів тютюну і тих, хто смоче тютюновий дим піддавали штрафам і тілесним покаранням. Для православної свідомості вдихання тютюнового диму було проявом блюзнірства, так з'явився вираз: «курити - бісам кадити».

Але з часом у мові відбулося етимологічне ототожнення слів «обкурювати» «діміти» ароматними церковними пахощами зі словосполученням «курити тютюн»  - тобто труїти себе тютюновим димом.

Так дієслово «курити»(в дослівному перекладі - «діміти, чадити») в мові непомітно для населення закріпилося за самим ритуалом отруєння людей тютюновим димом, тобто слово «курити» увійшло в побут. Саме так самоотрюєння тютюном стало «курінням».

Вираз «курити тютюн» з'явилося лише десь у XVIII столітті, раніше це поняття виражалося дієсловом «пити». Походження вислову «курити» (тютюн) дослідникам етимології не цілком зрозуміле. В Індії на мові хінді «курити тютюн» звучить як tambaku pina - дослівно в перекладі - «пити тютюн».

Жоден тютюновий наркоман насправді не знає справжню причину самоотруєння тютюновим димом. Осягаючи на наших заняттях правильну відповідь на це питання, людина миттєво і назавжди припиняє труїти себе тютюновим димом.


russian:


Этимология глагола «курить»
Производители и продавцы легальной наркотической отравы проникают в мозг людей при помощи нужных им слов и значений. Как правило жертва этого не знает и не понимает как они это делают.

Если спросить у сигаретного табачного наркомана, откуда пошёл глагол «курить», то вероятнее всего он не даст вам правильный ответ. В его понимании «курить» означает лишь следующее: доставать из пачки сигарету, вставлять её в рот, поджигать её и сосать.

Табачный наркоман(как субъект наркомании) не осознаёт сути с ним происходящего, но его мозг постоянного считывает усвоенные символьно-знаковые наркотические коды, присвоенные мозгом всем объектам самой процедуры отравления табачным дымом.

В операции отравления табачным дымом, у табачного наркоман нет никакого логическо-критического размышления, так как сама процедура отравления доведена его мозгом до автоматизма.

Слово kurъ на праславянском языке означает «дым».
Еще задолго до того, как на Руси появился табак, в церкви уже существовало слово kuriti «окуривать», то есть кадить ароматным дымом, который получался с помощью разожженного угля и положенного на него сверху ладана или смолы хвойного дерева. Эта процедура в церквях была почитаема практически всем населением.

1000-900-800-700-600-500... лет назад наши предки не знали что такое табак... а само выражение «курить табак» тогда вообще не существовало. 
Героический казак Мамай(1335-1380) - идеализированный, сакральный образ казака и своеобразный духовный символ Украины, которого так любят изображать в Украине на картинах местных художников с табачной трубкой во рту, является персонажем табачной мифологии. Мамай не мог в свои времена курить табачную трубку.                                                           
Табак завезли английские купцы, еще во времена царя Иоанна Грозного(1530-1584). Местная знать начала его нюхать, вдыхать табачный дым, то есть уже окуривать дымом не иконы, ни церковное помещения, а самих себя.

При царе Михаиле Федоровиче Романове(1596—1645) отношение к табаку стало крайне негативным, его официально запрещали, контрабандный табак конфисковали и сжигали, виновных торговцев, нюхачей табака и сосущих табачный дым подвергали штрафам и телесным наказаниям. Для православного сознания вдыхание табачного дыма было проявлением кощунства, так появилось выражение: «курить – бесам кадить». 

Но со временем языке произошло Этимологическое отождествление слов «окуривать» «димить» ароматными церковными благовоними  со словом «курить» табак - т.е отравляться табачным дымом.

Так слово «курить»(в дословном переводе – «димить, чадить») в языке незаметно для населения закрепилось за самим ритуалом отравления людей табачным дымом, т.е слово «курить» вошло в обиход.

Выражение «курить табак» появилось в XVIII веке, раньше это понятие выражалось глаголом «пить». Происхождение выражения «курить»(табак) исследователям этимологии не вполне ясно. В Индии на языке хинди «курить табак» звучит как tambaku pina - дословно в переводе - «пить табак». 

Ни один табачный наркоман на самом деле не знает настоящую причину самоотравления табачным дымом.
Постигая на наших занятиях правильный ответ на этот вопрос, человек мгновенно и навсегда прекращает отравлять себя табачным дымом.
Страны мира по потреблению сигарет на душу населения (только взрослые, данные по населению за 2007 год)
______
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.