9.30.2019

Обережно - «Трансакційний аналіз»

на двох мовах/на двух языках


Трансакційний аналіз і трикутник Карпмана - це рідкісна дурниця і цієї нісенітниці навчають залежних за гроші в приватних наркоцентрах.

Ключовий відправною точкою для розвитку транзакційного аналізу став психоаналіз - зрозуміло, що з психоаналізу нічого хорошого вирости не може.
Поряд з програмою «12 кроків» - «Трансакційний аналіз» - це вкрай спрощена версія психоаналізу для олігофренів.

Наріжним каменем трансакційного аналізу є теорія сценаріїв:
1.Сценарій - це «план життя, складений в дитинстві».
2.Контр-сценарій - якась послідовність дій, що призводять до «позбавлення» від сценарію.
3.Анти-сценарій - «сценарій навпаки», може сформуватися при неможливості діяти згідно зі сценарієм. Людина, діючиа прямо протилежно своїм сценаріям, проте все таки схильний до його впливу. Сценарій продовжує керувати людиною, але те, що в сценарії потрібно було робити добре, людина робить погано, і навпаки.

За теорією, молода людина, який призначалося бути поруч з самотньою матір'ю в старості, а тому берегти себе і мати мінімальні контакти з дівчатами, починає змінювати дівчат подруг щотижня, вживати наркотики і займатися екстремальними видами спорту. В даному прикладі поведінка людини залежна від батьківських установок і тому передбачувана.

Таким чином, антісценарій визначає стиль життя людини, в той час як сценарій - його долю. Стверджується, що батько вважає дитини дорослим лише тоді, коли дитина в повній мірі починає виконувати батьківський сценарій.

Вперше дана теорія була розроблена Еріком Берном (на фото). Продовжувачем теорії трансакційного аналізу є Стівен Карпман (Stephen Karpman) який винайшов свій «трикутник Карпмана» - три звичні психологічні ролі (або рольові ігри)!

Замість того, щоб допомогти залежним з відповіддю на питання: «Чому вони отруюють себе наркотичними отрутами?», їх годують теорією транзакційного аналізу та трикутником Карпмана ... тобто кошмарять різного роду дурницями. 

Клієнти приватних наркологічних центрів все більше стають схожі на в'язнів приватних в'язниць, над якими проводяться всілякі психологічні експерименти:
- арт-терапії,
- тренінги на гуртування у команду,
- навчання роботі з емоціями,
- волейбол і футбол,
- корекція самооцінки,
-стратегії поведінки для викиду негативних переживань ...
- 12 кроків ...


... тобто клієнти називаються «хворими», а тому підлягають «лікуванню», тільки от не зрозуміло, що саме хворіє у клієнта.
Причина наркоманії залежному так і не відкривається!

Ми заявляемо:
Парадокси мислення – це основа тютюнової та алкогольної залежності, тобто причина залежності - парадоксальні протиріччя, вбудовані у мозок людини, а не емоціональні стани або фізична залежність людини.

russian:

Трансакционный анализ и треугольник Карпмана - это редчайшая дичь(днище), и этой ерунде обучают зависимых за деньги в наркоцентрах:

Ключевой отправной точкой для развития трансакционного анализа стал психоанализ - понятно, что из психоанализа ничего хорошего вырасти не может. 
Наряду с программой «12 шагов» - «Трансакционный анализ» - это крайне упрощенная версия психоанализа для олигофренов.

Краеугольным камнем трансакционного анализа является теория сценариев:
1.Сценарий — это «план жизни, составленный в детстве».
2.Контр-сценарий — некая последовательность действий, приводящих к «избавлению» от сценария.
3.Антисценарий — «сценарий наоборот», может сформироваться при невозможности действовать согласно сценарию. Человек, действующий прямо противоположно своему сценарию, тем не менее всё так же подвержен его влиянию. Сценарий продолжает руководить человеком, но то, что в сценарии нужно было делать хорошо, человек делает плохо, и наоборот. 

Например, молодой человек, которому предназначалось быть рядом с одинокой матерью в старости, а поэтому беречь себя и иметь минимальные контакты с девушками, начинает менять подруг каждую неделю, употреблять наркотики и заниматься экстремальными видами спорта. В данном примере поведение человека всё так же зависимо от родительских установок и потому предсказуемо.

Таким образом, антисценарий определяет стиль жизни человека, в то время как сценарий — его судьбу. Утверждается, что родитель считает ребёнка взрослым лишь тогда, когда ребёнок в полной мере начинает выполнять родительский сценарий.

Впервые данная теория была разработана Эриком Берном(на фото). Продолжателем теории трансакционного анализа является Стивен Карпман (Stephen Karpman) который изобрёл свой «треугольник Карпмана» - три привычные психологические роли (или ролевые игры)!
Вместо того, чтобы помочь зависимым с ответом на вопрос: «Почему они отравляют себя наркотическими ядами?», их кормят теорией  трансакционного анализа и треугольником Карпмана... т.е кошмарят разного рода ерундой. 

Клиенты частных наркологических центров всё больше становятся похожи на узников частных платных тюрем, над которыми проводятся всяческие психологические эксперименты:
- арт-терапии,
- тренинги на сполочение,
- обучение работе с эмоциями,
- волейбол и футбол,
- коррекция самооценки, 
-стратегии поведения для выброса негативных переживаний...
- 12 шагов...
... т.е клиенты называются «больными», а потому подлежат «лечению», только вот не понятно, что конкретно болеет у клиента.
Причина наркомании зависимому так и не открывается!
Мы заявляем: 
Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в их основе лежит именно парадоксальность мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека. 

_________________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.