10.08.2019

Обережно - наркологічні теорії залежності

на двох мовах/на двух языках

«МАЙ МУЖНІСТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ВЛАСНИМ РОЗУМОМ!» І. Кант

Наркологічні служби зайняті наслідками наркоманії, тобто не працюють з причиною виникнення наркотичної залежності! Тобто реальна причина наркоманії в наркологічних теоріях не вказані.

Як описує причини залежності сучасна наркологічна теорія:

«Залежність - нав'язливе бажання вживання деяких речовин (алкоголь, нікотин, марихуана) або участі в певній діяльност(гри, шопінг) і т.д. Найпоширенішими видами залежності є алкоголізм, наркоманія, куріння сигарет, а також комп'ютерна та інтернет-залежність, пристрасть до їжі, азартних ігор.
У пастку залежності, як правило, потрапляють ті, хто намагається втекти від реальності. З'являється регулярність дій, особливо коли відчувається стрес, нудьга, біль або самотність. Залежна людина починає вірити, що ніщо не допоможе впоратися з переживаннями, крім предмета залежності:
1. Людина дізналась про спосіб, при якому він може змінити свій психічний стан;
2. Віна починає використовувати це у важкі моменти;
3. Це новий стан стає незаперечною частиною його особистості;
4. Ця нова частина особистості починає істотно впливати на життя людини;
5. Відбувається руйнування психіки і фізіологічних процесів в організмі. Будь-яка залежність має потужне психологічне підживлення. Головне в пристрасті не сама речовина, а необхідність вжиття заходів при відчутті стресу. Тому при роботі з будь-яким видом залежності ми вивчаємо психологічні аспекти. Кожна людина так чи інакше залежимо від чого-небудь...
а ось ще хібні наркологічні версії:
• Цікавість.
Коли людина думає, що від одного разу нічого не трапиться
• Експеримент над своєю свідомістю.
Цією мотивацією зазвичай користуються інтелектуали, які хочуть пізнати дію наркотиків на мозок.
• Нечтача любові та уваги з боку близьких.
• Бунтарство.
Форма протесту проти тих цінностей, які сповідує суспільство і сім'я.
• Відсутність інтересу до занять, подій.
• Серйозні внутрішні конфлікти, проблеми з соціалізацією.
• Низька самооцінка.
Переважає відчуття незадоволеності тим, що відбувалося.
Засіб боротьби з депресією ... "... величезний набір помилкових версій»

Саме цьому навчають у медичних університетах майбутніх працівників наркологічних центрів по всьому світу. Такий випускник медуніверситету, майбтній нарклог. свято вірить в те, чому його навчали, а що йому залишається робити, адже в університеті йому вселили теорію безпечної міри алкоголю і те, що Алкоголізм - це ніби то «серйозне захворювання», яке викликане надмірним і частим вживанням алкогольних "напоїв", а Системне і Безконтрольне вживання алкоголю призводить до таких серйозних наслідків як алкоголізм.

Виходить, що  НЕ надмірне - контрольоване споживання в міру - це не алкоголізм? Майбутній фахівець з аддикцій(залежність) - нарколог, психіатр, психолог, психотерапевт не вмієте мислити критично. Мислення таких фахівців обмежене юридичними нормами, міжнародними конвенціями і угодами --- тобто вживання алкоголю в міру - це не є алкоголізм за їх переконанням. Саме це скаже вам кожен нарколог, а ще він вам скаже ось що:
«Наприклад, кокаїн або опій є наркотиками, оскільки вони занесені в спеціальний Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  який затверджуються постановою уряду. Таких списків як правило кілька, в них наркотики класифікуються (за швидкістю формування залежності) від більш легких до більш важких. Крім цього існують різні міжнародні конвенції та угоди про психотропні речовини.
А ось горілка та тютюн дозволені, в цей Перелік не потрапляють і відповідно не є наркотиками. Розумію ваше прагнення філософськи підходити до даної проблеми. Але не забудьте, що діяльність лікувальних установ регулюється законом в будь-якій країні і має підстави підходити до цієї теми юридично, і науково обгрунтовано. »

Ми, тверезникі, вважаємо:
- що вживання алкоголю в міру - це алкоголізм
- що безпечної дози алкогольного наркотичного отрути не існує
- що нав'язування в суспільстві теорії безпечної дози алкогольного наркотичного отрути рівнозначно антисоціальному злочину
- що причина бажання отруїти себе алкогольною отрутою ніяк не пов'язана з бажанням змінити свій психічний стан
- що важкі моменти житті не є причиною для самоотруєння алкогольною отрутою
- що алкогольний стан не стає незаперечною частиною особистості - це лише тимчасовий стан особистості, яка не володіє необхідними правдивими знаннями про причини алкогольної наркоманії
- що не якась там частина особистості володіє людиною, а особисте невігластво в алкогольному питанні
- що алкоголізм - не є хворобою, а лише станом станом сплутаної свідомості неправдивою інформацією про природу алкоголізму
- що позбутися від алкогольної та тютюнової залежності можна досить швидко
- що будь-яка залежність не має потужного психологічну підживлення, а лише обумовлена помилкоє мислення
- що стрес не є причиною алкогольної і тютюнової наркоманії
- що фізіологічні потяги людини до наркотичного отруйна речовини людина може подолати самостійно, припинивши її вживання
- що саме Парадокси мислення - основа тютюнової та алкогольної залежності, в основі залежності лежить саме парадоксальність мислення - помилка мислення, а не емоційні розлади або фізіологічні потяги людини
- що наркологічні теорії лише вводять в оману залежних людей

Згідно зі статтею 34 Конституції України
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.»

Як так вийшло, що в Україні медицина та влада пішли хибним шляхом алкоголізації людей і чому в сучасних умовах в країні неможливо побудувати тверезе суспільство - про це в наступній публікації ...

russian:

«ИМЕЙ МУЖЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ УМОМ!»  И. Кант

Наркологические службы заняты последствиями наркомании, т.е не работают и причиной возникновения наркотической зависимости! Т.е реальная причина наркомании в наркологических теориях не озвучивается.

Как описывает причины зависимости современная наркологическая теория: 

«зависимость - навязчивое желание употребления некоторых веществ (алкоголь, никотин, марихуана) или участия в определенной деятельности (игры, шопинг) и т.д. Самыми распространенными видами зависимости является алкоголизм, наркомания, курение сигарет, а также компьютерная и интернет-зависимость, пристрастие к еде, азартным играм.
В ловушку зависимости, как правило, попадают те, кто пытается убежать от реальности. Появляется регулярность действий, особенно когда чувствуется стресс, скука, боль или одиночество. Зависимый человек начинает верить, что ничто не поможет справиться с переживаниями, кроме предмета зависимости: 
1. Человек узнал способ, при котором он может изменить свое психическое состояние; 
2. Он начинает использовать это в трудные моменты; 
3. Это новое состояние становится неоспоримой частью его личности; 
4. Эта новая часть личности начинает существенно влиять на жизнь человека; 
5. Происходит разрушение психики и физиологических процессов в организме. Любая зависимость имеет мощную психологическую подпитку. Главное в пристрастии не само вещество, а необходимость принятия мер при ощущении стресса. Поэтому при работе с любым видом зависимости мы изучаем психологические аспекты. Каждый человек так или иначе зависим от чего либо

а вот ещё:

Любопытство.
Когда человек думает, что от одного раза ничего не случится
Эксперимент над своим сознанием. 
Этой мотивацией обычно пользуются интеллектуалы, которые хотят познать действие наркотиков на мозг.
Недостаток любви и внимания со стороны близких.
Бунтарство. 
Форма протеста против тех ценностей, которые исповедует общество и семья.
• Отсутствие интереса к занятиям, событиям.
Серьезные внутренние конфликты, проблемы с социализацией.
Низкая самооценка.
Преобладает ощущение неудовлетворенности всем происходящим.
Средство борьбы с депрессией..." ... огромный набор ложных версий

далее говорится такое: «Для того, чтобы справиться с зависимостью, прежде всего нужно определить её причину. Лечение наркомании – длительный, сложный процесс, который требует комплексного подхода.»


Именно этому обучают в медицинских университетах будущих работников наркологических центров по всем миру. Такой выпускник свято верит в то, чему его обучали. Что ему остаётся делать, ведь в университете ему внушили теорию меры алкоголя и то, что Алкоголизм — «серьезное заболевание», которое вызвано чрезмерным и частым употреблением алкогольных напитков, а Системное и Бесконтрольное употребление алкоголя приводит к таким серьезным последствиям как алкоголизм.

Выходит, что Не чрезмерное  и контролированное потребление в меру - это не алкоголизм? Будущий специалист по аддикциям(зависимостям) - нарколог, психиатр, психолог, психотерапевт не умеете мыслить критически. Мышление таких специалистов ограничено юридическими нормами, международными конвенциями и соглашениями, т.е употребление алкоголя в меру - это не алкоголизм по их теории. Именно это скажет вам каждый нарколог, а ещё он вас скажет вот что:

«Например, кокаин или марихуана являются наркотиками, поскольку они занесены в специальные списки запрещенных препаратов, которые утверждаются постановлением правительства. Таких списков как правило несколько, в них наркотики классифицируются (по скорости формирования зависимости) от более легких до более тяжелых. Кроме этого существуют различные межгосударственные конвенции и соглашения о психотропных веществах.
А вот водка и табак разрешены, так как в списки эти не попадают, и соответственно с наркотиками не являются. Понимаю ваше стремление философски подходить к данной проблеме. Но не забудьте, что деятельность лечебных учреждений регулируется законом в любой стране, и имеет основания подходить к данной теме юридически, и научно обоснованно.»

Мы, трезвоживущие люди, считаем:
- что употребление алкоголя в меру - это алкоголизм
- что безопасной дозы алкогольного наркотического яда не существует
- что навязывание в обществе теории безопасной дозы алкогольного наркотического яда равносильно антисоциальному преступлению
- что причина желания отравить себя алкогольным ядом никак не связана с желанием изменить своё психическое состояние
- что трудные моменты жизни не служат причиной к самоотравлению алкогольным ядом
- что алкогольное состояние не становится неоспоримой частью личности - это лишь временное состояние личности, которая не владеет необходимыми правдивыми знаниями о причинах алкогольной наркомании 
- что какая-то часть неоспоримая личности владеет человеком, а личное невежество в алкогольном вопросе
- что алкоголизм - не является болезнью, а лишь состоянием спутанного сознания ложной информацией о природе алкоголизма
- что избавиться от алкогольной и табачной зависимости можно довольно быстро
- что любая зависимость не имеет мощную психологическую подпитку, а лишь ошибку мышления 
- что стресс не является причиной алкогольной и табачной наркомании
- что физиологические влечения человека к наркотическому отравляющему веществу человек может преодолеть самостоятельно, прекратив употреблять его
- что именно Парадоксы мышления - основа табачной и алкогольной зависимости, в основе зависимости лежит именно парадоксальность мышления, т.е ошибка мышления, а не эмоциональные расстройства или физиологические влечения человека
- что наркологические теории лишь вводят в заблуждение зависимых людей


«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.
Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом — по своему выбору.»

Как так получилось, что в Украине медицина и власть пошли по ложному пути алкоголизации людей и почему в современных условиях в стране невозможно построить трезвое общество - об этом в последующей публикации...

____________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі. 

Детальніше »

10.07.2019

Ігроманія веде до зубожіння населення

на двох мовах/на двух языках


ІГРОМАНІЯ веде до зубожіння населення! Такого ви ніколи не почуєте по ящику, а по ящику кажуть ось що: «заборонні заходи не працюють, тому потрібно легалізувати в Україні нелегальний гральний бізнес!»
Тоді давайте забороніть правила дорожнього руху, усуньте заборону на продаж алкоголю дітям і підліткам.

Весь гральний бізнес - це аферизм в особливо великих розмірах. Пропонують легалізувати гральний обман громадян.
Скільки є літератури про те, як влаштований обман в цій індустрії ігроманії. І вони його хочуть легалізувати, тому що комусь це вигідно. А аргументують тим, що нібито будуть надходження від податків ігроманії в бюджет? Точно так кажуть тютюнові та алкогольні бариги - це всес одного поля ягоди.

Ігроман - це людина, в мозок якого вбудований парадокс - помилка мислення. Розум ігромана не бачить його і те, як його обманюють. Допомогти ігроману можливо лише одним способом - прибрати з мозку це шкідливе сміття.
У алкогольного наркомана, як і у ігромана, в мозок вбудована "теорія міри", зараз поясню.

Випадок з практики: неподалік від мене знімав житло Діма з дружиною і маленькою дитиною. Випадково з ним познайомилися він мені і каже:
- Якщо ти займаєшся залежностями, то ти мені дуже потрібен. У мене ціла спільнота тих, хто робить ставки в мережі онлайн, серед них є дуже багато залежних ігроманів і потрібно з ними попрацювати, щоб вони робили ставки помірно.
Я йому:
- Ти ж теж граєш?
- Так!
- І що відрізняє тебе від них?
- Ну я ж роблю це помірно ... у мене досвід робити правильні ставки і я не переходжу межу!

Перед тим як він облаштував свій ютубканал по "мистецтво ставок", який можна дивитися лише за підписку в $ 100 в місяць, він пропрацював в букмекерських конторах близько 15 років ... З його слів - він вміє грати, інші не вміють. Точно так же говорять і алкоголіки - потрібно вміти бухать...т.е той хто не вміє, той алкоголік. Той, хто не вміє грати - той - ігроман. Тобто помилка у них одна, але вони її вперто не бачать.

Логічний кентавр алкоголіка та ігромана - «теорія міри»:
Антиномічний парадокс ігромана - «грати мало (помірно) - не є гра»
Антиномічний парадокс ігромана- «гравець в міру - не є ігроман»
Антиномічний парадокс ігромана - «ставки в міру - не є ігроманія»
Антиномічний парадокс ігромана алкоголіка - «мало алкоголю (міра) - не є алкоголь»
Антиномічний парадокс алкоголіка - «вживання алкоголю - не є алкоголізм»
Антиномічний парадокс алкоголіка- «вживаючий алкоголь в міру - не є алкоголік».

Parimatch - міжнародний холдинг для ставок зі штаб-квартирою в Лімассолі, Кіпр. Компанія була заснована в 1994 році і має більш 2 000 000 зареєстрованих користувачів з різних країн світу.
Parimatch - типові аферисти ігроманії, але в Україні в мережі і по ящику це подається як успішний бізнес-проект. Реклама Parimatch в Україні йде повним ходом. Спільнота ігроманів росте з року в рік. Онлайн ігроманія розвивається стрімко.

Перспективний напрямок терапії - позбавлення від ігроманії.

russian:


ИГРОМАНИЯ ВЕДЁТ К ОБНИЩАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Такого вы никогда не услышите по ящику, а по ящику говорят: «запретительные меры не работают, поэтому нужно легализовать в Украине нелегальный игорный бизнес!»
Тогда давайте отмените правила дорожного движения, снимите запрет на продажу алкоголя детям и подросткам.

Весь игорный бизнес - это аферизм в особо крупных размерах. Предлагают легализовать игорный обман граждан.
Сколько есть литературы о том, как устроен обман в этой индустрии игромании. И они его хотят легализовать, потому что кому-то это выгодно. А аргументируют тем, что якобы будут поступления от налогов игромании в бюджет? Точно так говорят табачные и алкогольные барыги - это всё одного поля ягоды.

Игроман - это человек, в мозг которого встроен парадокс - ошибка мышления. Ум игромана не видит его и то, как его обманывают. Помочь игроману можно лишь одним способом - убрать из мозга этот вредоносный мусор.

У алкогольного наркомана, как и игромана. в мозг встроена "теория меры", сейчас поясню.

Случай из практики: неподалёку от меня снимал жильё Дима с женой и маленьким ребёнком. 
Случайно познакомились с ним, он мне и говорит:
- Если ты занимаешься зависимостями, то ты мне очень нужен. У меня целое сообщество тех, кто делает ставки в сети онлайн, среди них есть очень много зависимых игроманов и нужно с ними поработать, чтобы они делали ставки умеренно. 
Я ему:
- Ты ведь тоже играешь?
- Да!
- И что отличает тебя от них?
- Ну я ведь делаю это умеренно...у меня опыт делать правильные ставки и я не перехожу черту!

Перед тем как он обустроил свой ютубканал по "искусству ставок", который можно смотреть лишь за подписку в $100 в месяц, он проработал в букмекерских конторах около 15 лет...С его слов - он умеет играть, другие не умеют. Точно так же говорят и алкоголики - нужно уметь бухать..т.е тот кто не умеет, тот алкоголик. Тот, кто не умеет играть - тот - игроман. Т.е ошибка у них одна, но их ум упорно её не видит.

Логический кентавр алкоголика и игромана - «теория меры»:
Антиномический парадокс игромана - «играть мало(умеренно) - не есть игра»
Антиномический парадокс игромана- «игрок в меру - не есть игроман»
Антиномический парадокс игромана - «ставки в меру не есть игромания»
Антиномический парадокс игромана алкоголика - «мало алкоголя(мера) - не есть алкоголь»
Антиномический парадокс алкоголика - «употребление алкоголя - не есть алкоголизм»
Антиномический парадокс алкоголика-«употребляющий алкоголь в меру - не есть алкоголик».


Parimatch - международный холдинг для ставок со штаб-квартирой в Лимассоле, Кипр. Компания была основана в 1994 году и имеет более 2 000 000 зарегистрированных пользователей из разных стран мира. 
Parimatch - типичные аферисты игромании, но в Украине в сети и по ящику это подаётся как успешный бизнес-проект. Реклама Parimatch в Украине идёт полным ходом. Сообщество игроманов растёт их года в год. Онлайн игромания развивается стремительно. 

Перспективное направление терапии - избавление от игромании.
_____________
Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі. 
Детальніше »

10.05.2019

Майбутнє належить тверезим народам

на двох мовах/на двух языках


Частка молоді у РФ, залученої до систематичного вживання алкогольної наркотичної отрути, зросла на 16% в порівнянні з попереднім роком. Про це News.ru повідомив керівник Федерального проекту «Твереза ​​Росія» Султан Хамзаев.

Такі дані були отримані в ході опитування, проведеного з травня по липень 2019 року серед росіян 18-23 років. Всього в дослідженні взяли участь 120 тисяч чоловік з 65 регіонів Росії.

Відсоток споживання алкоголю серед молоді склав 69% серед опитуваних. У минулому році за підсумком опитування систематично (раз на тиждень) вживали алкоголь 53% респондентів, - розповів Хамзаев.
За даними «Тверезої Росії», опитані вказали, що спонукають факторами до вживання алкоголю є доступність відповідної продукції (62% опитаних), а також реклама в медіа (52%).

Майбутнє належить тверезим народам!


russian:

Глава «Трезвой России» трезво-мусульманин Хамзаев Султан Султанович устроил скандал в студии НТВ и покинул студию в Останкино.
Нужно учиться правильно аргументировать на канале профессиональных софистов НТВ.

Трезво-спорт от лица "Трезвой России" Россию не спасает и не спасёт, это мало кто в "Трезвой России" понимает. Нужна новая методика, а её у них нет. И ещё: "Трезвая Россия" упорно продолжает оперировать не трезвой, а алкогольной лексикой, называя алкоголь - напитком!

Доля молодежи в РФ, вовлечённой в систематическое употребление спиртных напитков, выросла на 16% в сравнении с предыдущим годом. Об этом News.ru сообщил руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого с мая по июль 2019 года среди россиян 18-23 лет. Всего в исследовании приняли участие 120 тысяч человек из 65 регионов России.

Процент потребления алкоголя среди молодёжи составил 69% среди опрашиваемых. В прошлом году по итогу опроса систематически (раз в неделю) употребляли алкоголь 53% респондентов, — рассказал Хамзаев.
По данным «Трезвой России», опрошенные указали, что побуждающими факторами к употреблению алкоголя являются доступность соответствующей продукции (62% опрошенных), а также реклама в медиа (52%). 


Будущее принадлежит трезвым народам!
_____________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

Одна исторія алкогольної брехні

на двох мовах/на двух языках

Люди брешуть собі і брешуть оточуючим, і роблять це постійно. Брешуть і алкоголіки, сподіваючись на те, що їх брехню ніхто не помітить.
Вчора потрапили ось на такий пост в інстраграмі, в якому Наташа https://www.instagram.com/_na_nx_/ підсовує нам свою брехню:

"Я не п'ю алкоголь. Від слова взагалі.
Не буду брехати, раніше в моєму житті він був. Регулярно.
Просто одного разу, я зрозуміла кайф відпочинку без алкоголю і з тих пір твердо вирішила, що алкоголю в моєму організмі не буде!
Люблю відвідувати бари чи ресторани, залишаючись абсолютно тверезою, з ясним мисленням. Це дуже круто!
А ще, забавно спостерігати «зомбі» в клубах і усвідомлювати що ти на стороні світла. КИДАЄМО "ПИТИ"? »

І тут же в Сторіс дивимося її свіже відео (16 годин тому), де Наташа смокче мохіто та кальян.

Мохіто - коктейль на основі світлого рому і листя м'яти. Походить з острова Куба, але став популярний в США в 1980-х. Коктейль входить в список «сучасної класики» міжнародної асоціації барменів і класифікується як лонг дрінк.

Вживання алкоголю в День народження, в розумінні Наташи - це не алкоголізм, як і засмоктати келих мартіні, тобто вся алкогольна брехня тримається на "теорії безпечної заходи":

Наташа дурить і себе і оточуючих.
Яскравий приклад суперечливого парадоксального мислення алкоголіка, коли він говорить, що не вживає алкоголь і тут же говорить зворотне: "коли алкоголю трохи, то воно не погано"!

Розум алкоголіка утримує людину в полоні алкогольного антиномічного парадоксу, «сліпою плямою» алкоголіка є протиріччя в установках, мотивах діяльності, міркуваннях і переживаннях, яке вперто не помічається алкоголіками роками.

Зовні Наташа виглядає як чарівна молода жінка, але насправді вона - алкогольний і тютюновий наркоман!

russian:
Люди врут себе и врут окружающим и делают это постоянно. Врут и алкоголики, надеясь на то, что их ложь никто не заметит.
Вчера попали на такой вот пост в инстраграме, в котором Наташа https://www.instagram.com/_na_nx_/ задвигает нам свою ложь:

«Я не пью алкоголь. От слова вообще.
Не буду врать, раньше в моей жизни он был. Регулярно.
Просто однажды, я поняла кайф отдыха без алкоголя и с тех пор твёрдо решила, что алкоголя в моем организме не будет! 
Люблю посещать бары или рестораны оставаясь совершенно трезвой, с ясным мышлением. Это очень круто! 
А ещё, забавно наблюдать «зомби» в клубах и осознавать что ты на стороне света. БРОСАЕМ ПИТЬ?»

И тут же в сторис смотрим её свежее видео(16 часов назад), где Наташа посасывает мохито и кальян.


Мохи́то — коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Происходит с острова Куба, стал популярен в США в 1980-х. Коктейль входит в список «современной классики» международной ассоциации барменов и классифицируется как лонг дринк.

Употребление алкоголя в День рождения, в понимании Наташи - это не алкоголизм, как и засосать бокал мартини, т.е вся алкогольная ложь держится на "теории безопасной меры":


Наташа дурачит и себя и окружающих.
Яркий пример противоречивого мышления алкоголика, когда он говорит, что не употребляет алкоголь и тут же говорит обратное: "когда алкоголя немного, то оно не плохо"! 

Ум алкоголика удерживает человека в плену алкогольного антиномического парадокса, «слепым пятном» алкоголика является противоречие в установках, мотивах деятельности, рассуждениях и переживаниях, которое упорно не замечается алкоголиками годами.

Внешне Наташа выглядит как обаятельная молодая женщина, но на самом деле она – типичный алкогольный и табачный наркоман!
_____________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »

10.01.2019

Конкурс відповідей про причину алкогольної наркоманії

на двох мовах/на двух языках


Андрій Шепеленко наслухався дурних теорій з психоаналізу, якими завалений весь інтернет, тому намагається нам тут підснути цю дурницю. 
Питання Андрію: якщо мене не долюбили в дитинстві, то чому я не стрибаю з даху багатоповерхівки вниз? Крім алкоголю і тютюну є безліч способів наносити собі каліцтва, але стрибнути вниз - дуже дієвий спосіб!
Ну а які версії є ще у вас?

На наших тематичних семінарах ми детально крок за кроком розбираємо причину самоотруєння наркотичними отрутами. Як наслідок - людина припиняє себе тріїти алкоголем і тютюном і робить це зразу та назавжди.

Ми відкрили конкурс кращих відповідей на найважливіше питання про причини алкогольної наркоманії. Свої версії ви можете надсилати на адресу: tverezoche@gmail.com або писати нам в коментарях на сторінці facebook за посиланням
https://www.facebook.com/tverezoche/posts/490694548178412

russian:

Андрей Шепеленко наслушался глупых теорий из психоанализа, которыми завален весь интернет, а потому пытается нам здесь задвинуть эту дурь. 
Вопрос Андрею: если меня не долюбили в детстве, то почему я не прыгаю с крыши многоэтажки вниз? Помимо алкоголя и табак есть множество способов наносить себе увечия, но прыгнуть вниз - очень действенный способ!

Ну а какие версии есть ещё у вас?
На наших тематических семинарах мы детально шаг за шагом разбираем причину самоотравления наркотическими ядами. Как следствие - человек сразу прекращает себя травить алкоголем и табаком - делает это сразу и навсегда.

Мы открыли конкурс лучших ответов на самый важный вопрос о причине алкогольной наркомании. Свои версии вы можете отправлять по адресу: tverezoche@gmail.com или писать нам в комментариях на странице facebook по ссылке:
https://www.facebook.com/tverezoche/posts/490694548178412
_______________

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.
Детальніше »