12.15.2021

«Алкогольні сльози» Алкогольні маніпуляції


Один з улюблених прийомів маніпуляції виробників алкогольної отрути є балаканина про "якість алкоголю". Щоб обдурити мізки малограмотних простаків, всі вони намагаються зачепитися у назвах своєї алкогольної отрути за терміни, пов'язані з їжею – хлібом, ягодами, повітрям (воздух)  чи сльозами… Досить тупа маніпуляція, проте вона працює і жертва несе гроші до каси.
Хіба може бути у алкоголя якість? Звісно - ні! Якість у алкогольної отрути-це оксиморон... різновид софістики.

Оксимороон (лат. oxymoron від грец. οξύμωρον — «дотепне дурне») — літературно-поетичний прийом, що полягає у поєднанні протилежних за змістом понять - парадокс.

Парадокс у вужчому і спеціальному значенні - це два протилежні, несумісні твердження, для кожного з яких є уявні переконливі аргументи. Найбільш різка форма парадоксу - антиномія, міркування, що доводить еквівалентність двох тверджень, одне з яких є запереченням іншого - алкогольна отрута виходячи із законів логіки завжди заперечує будь-яку якість, на те вона і отрута.

Алкоголізм належить до ринкових форм патології, це ірраціональна форма отруєння. Алкоголіка (як наркомана) втягнули в ринок і навіяли йому, що він сам у всьому винен. Кожен алкоголік потай ненавидить алкоголь і намагається позбавитися залежності, але не знає як це зробити. Кожна людина більшою чи меншою мірою має бажання змінитися. Є способи, як швидко допомогти залежній людині. На жаль, наркологи, психіатри, психотерапевти, психологи... ніколи не беруть до уваги логічні парадокси у мисленні алкоголіка – основу будь-якої наркоманії.

Але хто формує ці парадокси? Зрозуміло, це ті, хто виготовляє алкоголь. Цілі армії психологів, маркетологів і лобістів у поті чола винаходять пастки мислення, в які потрапляють довірливі малограмотні простаки.


Один из любимых приёмов манипуляции у производителей алкогольной отравы єто постоянная болтовня о "качестве алкоголя". Чтобы обмануть мозг малограмотного обывателя, все они пытаются зацепиться в названиях своей алкогольной отравы за термины, которые связаны с пищей - хлебом, ягодам... Довольно тупая манипуляция, однако она работает и жертва несёт деньги в кассу.
Разве может быть у алкоголя качество? Конечно же - нет! Качество у алкогольной отравы- это оксюморон... разновидность софистики.

Оксюмороон (лат. oxymoron от греч. οξύμωρον — «остроумное глупое») — литературно-поэтический прием, заключающийся в сочетании противоположных по содержанию понятий – т.е парадокс.
Парадокс в более узком и специальном значении - это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых есть мнимые убедительные аргументы. Наиболее резкая форма парадокса - антиномия, рассуждение, доказывающее эквивалентность двух утверждений, одно из которых является отрицанием другого - алкогольный яд исходя из законов логики всегда отрицает любое качество, на то она и отрава.

Алкоголизм относится к рыночным формам патологии, это иррациональная форма отравления. Алкоголика (как наркомана) втянули в рынок и внушили ему, что он сам во всём виноват. Каждый алкоголик втайне ненавидит алкоголь и старается избавиться от зависимости, но не знает, как это сделать. У каждого человека в большей или меньшей степени есть желание измениться. Есть способы, как быстро помочь зависимому человеку. К сожалению, наркологи, психиатры, психотерапевты, психологи... никогда не берут во внимание логические парадоксы в мышлении алкоголика -основу любой наркомании.

Но кто же формирует эти парадоксы? Понятно, это те, кто производит алкоголь. Целые армии психологов, маркетологов и лоббистов в поте лица изобретают ловушки мышления, в которые попадают доверчивые малограмотные простаки.

Підписуйтесь на новини сайту #ТверезийЧернігів та на наші канали у соцмережах, щоб завжди бути проінформованим з важливих алкогольно-тютюнових питань та подій, які відбуваються в Україні та світі.